Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Хасково за мандат 2020-2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА   Във връзка с изтичане мандата на действащит...

Съобщение за отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на строителни м монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Реиение №439 от 27.11.2009 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №510 от 21.06.2018 г. по Адм.дело №339/2018 г. на Административен съд &ndas...

Съобщение за отмяна на разпоредбата на чл.10, ал.2 от Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на Община Хасково, в частта относно думите "или от упълномощено от него длъжностно лице"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №257 от 17.04.2019 г. по Адм.дело №1307/2017 г. на Административен съд – Хасково...

Съобщение за отмяна на чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1041 от 10.01.2019 г. по Адм.дело №954/2018 г. на Административен съд – Хасково...

Съобщение за отмяна на чл.4, т.6; чл.44, ал.1 и чл.47 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1080 от 09.01.2019 г. по Адм.дело №1005/2018 г. на Административен съд – Хасково...

Съобщение за отмяна на чл.49, ал.3 в частта на текста: "или упълномощено от него лице" от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №327 от 30.04.2018 г. по Адм.дело №1305/2017 на Административен съд &n...

Доклад от председателя на Комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - Хасково с мандат 2019-2022 г.

ЧРЕЗ Г-ЖА ТАНЯ ЗАХАРИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО     ДОКЛАД от Исмаил Исмаил, общински съветник и...