Съобщение относно отмяна на Решение №287/26.10.2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №34 от 13.02.2013 г. на Административен съд – Хасково     На основание ч...

Съобщение относно отлагане на заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО    З А П О В Е Д №ОбС-11 от 24.09.2012 год.   На основание чл.47, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   1. Отлага от 28 септемв...

Уведомление относно Решения №735, 741, 743

УВЕДОМЛЕНИЕ Във връзка с приетите Решения №735, 741 и 743 от 29.04.2011 г. на Общински съвет – Хасково, се съобщава на заинтересованите лица, че цитираните решения на Общински съвет – Хасково, са осп...

Уведомление относно Решения №675, 676, 683 и 686

УВЕДОМЛЕНИЕ Във връзка с приетите Решения №675, 676, 683 и 686 от 17.12.2010г. на Общински съвет – Хасково, се съобщава на заинтересованите лица, че цитираните решения на Общински съвет - Хасково, са...

Решения на Административен съд - Хасково

На основание чл.194 от Административно-процесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №389 от 19.07.2011 г. на Административен съд – Хасково На основание чл.193, ал.1 от АПК съдът...

Съобщение относно извънредно заседание

Във връзка с получено писмо-факс вх.№04-15-26 от 28.07.2011 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с което се иска спешно провеждане на заседание на Общински съвет – Хасково...

Решение №500 на Административен съд – Хасково

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №500 от 13.12.2010 г. на Административен съд – Хасково На основание чл.193, ал.1 АПК съдебният със...

Решение №151 на Административен съд - Хасково

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №151 от 12.04.2011 г. на Административен съд - Хасково На основание чл. 193, ал. 1, предл. ІІІ – т...