Съобщение за отмяна на Решение №620 от 23.02.2018 г. на Общински съвет - Хасково, с което се изменя т.11.5 от Приложение №1 на Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №571 от 18.07.2018 г. по Адм.дело №258/2018 на Административен съд – Хаско...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №632 от 30.07.2018 г. по Адм.дело №446/2018 на Административен съд – Хасково &hel...

Съобщение за отмяна на чл.8, ал.1, т.3 и т.4, чл.10, ал.1, т.8, чл.26, ал.2, чл.27 и чл.79, ал.3, т.1 от Правилник За организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №455 от 05.06.2018 г. по Адм.дело №183/2018 на Административен съд – Хаско...