С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №632 от 30.07.2018 г. по Адм.дело №446/2018 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

        

ОТМЕНЯ чл.4, чл.5, чл.6, чл.8, ал.1, т.1, т.2, т.7, т.8 и ал.2, чл.13, ал.4, чл.15, ал.2 в частта „или упълномощени от него лица”, чл.16 и чл.17 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково.

        

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

        

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

        

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.