ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОББЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от НУРОС на Общински съвет - Хасково

 

Кметът на Община Хасково – Станислав Дечев

 

Кани всички граждани на общината на

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Предвид наложените ограничения от извънредната епидемична обстановка поради разпространението на Covid-19 и съгласно Заповед №РД-01-977/26.11.2021 г. на МЗ, публичното обсъждане на Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. ще се проведе чрез предоставяне на писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите до 10.01.2022 г. по електронната поща на Община Хасково: kmet@haskovo.bg , в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Приложение: Докладна записка на Кмета на община Хасково с неразделна част - Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. 

 

 

Докладната записка е публикувана в секция "Докладни записки