ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

 

 

    Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Окръжен съд – Хасково  и в изпълнение на Решение №656, взето с Протокол №30 от 01.07.2022 г. на Общински съвет - Хасково, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 година.

    На Общо събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив, проведено на 30.03.2022 г., са определени 40 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково, като от тях 27 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

    Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Хасково да входират в деловодството на Общински съвет – Хасково - ет.2, стая 205 в сградата на Общинска администрация Хасково, необходимите документи за  участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 г., поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 04.08.2022 г. вкл., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

 

    І.Изисквания към кандидатите:

    1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 

    2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Хасково.

 

      3. Необходими документи:

3.1. Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3. 4. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

3.5. Мотивационно писмо;

3.6. Писмено съгласие;  

3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;  

3.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

 

    Съгласно чл.88, ал.4 от ЗСВ, обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умилешно престъпление, независимо от реабилитацията,  се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандитата.

 

    Документите  се подават  в срок до 04.08.2022 г. вкл. в деловодството на Община Хасково - ет.1, централен вход в сградата на Общинска администрация Хасково.

 

    На основание чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.

 

    Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

    Необходимите документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023-2027 г. могат да се изтеглят от официалната интернет страница на Общински съвет – Хасково: www.haskovo.bg

Секция „Съдебни заседатели“:

http://savet.haskovo.bg/group/2/27/sdebni-zasedateli

Документи за съдебни заседатели:

http://savet.haskovo.bg/article/5854/dokumenti-za-sadebni-zasedateli

Образци на документи:

http://savet.haskovo.bg/download/521

 

Телефон за допълнителна информация:

038 603309 – Гл.специалист „Адм. и инф. обсл. на Общински съвет – Хасково

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/