С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №476 от 10.07.2017 г. по Адм.дело №366/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

        

Обявява нищожността на чл.66, ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет – Хасково.