Съобщение за отмяна на чл.18, в частта "чл.14" от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №535 от 04.08.2017 г. по Адм.дело №336/2017 на Админ...

Съобщение за отмяна на разпоредбите на чл.18 в частта "чл.14" от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №535 от 04.08.2017 г. по Адм.дело №336/2017 на Административен съд – Хаско...

Съобщение за отмяна на чл.40, т.1.5., т.14г, т.15, т.16 и т.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №180 от 18.05.2017 г. по...

Обява за публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Хасково за 2016 г.

О Б Я В А   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпъл...

Съобщение за отмяна на ал.7 от чл.56 б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №331 от 25.11.2016 г. по Адм.дело №451/2016 на Админ...