Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2019 - 2022 година

    ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2019 – 2022 ГОДИНА   Във връзка с изтичане манд...

Образец на Декларация по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, одобрена на 05. 06. 2018 г. от ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет - Хасково

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество   Подписаният/ната/...........

Образец на Декларация по смисъла на чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, одобрена на 05. 06. 2018 г. от ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет - Хасково

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество     Подписаният/ната/.....

Съобщение за отмяна на чл.63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №963 от 15.01.2018 г. по Адм.дело №1078/2017 на Административен съд – Хаск...

Съобщение за отмяна разпоредбата на чл.15, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

             С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №939 от 15.12.2017 г. по Адм.дело №1...

Съобщение за отмяна разпоредбите на чл.6, ал.2, т.8 и чл.36, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №905 от 15.12.2017 г. по Адм.дело №689/2017 на Административен съд – Хасково &hel...

Съобщение за отмяна на чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; Раздел V чл.32-чл.36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

       С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №692 от 19.10.2017 г. по Адм.дело №421/2017 на Административ...