С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №455 от 05.06.2018 г. по Адм.дело №183/2018 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

         ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при ОП – Хасково  чл.8, ал.1, т.3 и т.4, чл.10, ал.1, т.8, чл.26, ал.2, чл.27 и чл.79, ал.3, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

         Решението съгласно чл.194 от АПК да се обнародва по начина, по който е бил обнародван акта.