С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №464 от 05.06.2018 г. по Адм.дело №182/2018 на Административен съд – Хасково

………………………………………………………………...............

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.10 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени..