С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №571 от 18.07.2018 г. по Адм.дело №258/2018 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

        

ОТМЕНЯ  Решение №620, прието по Протокол №32 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 23.02.2018 г., както и изменената с него редакция на т.11.5 от Приложение №1 към Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, на Общински съвет – Хасково.

        

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на „ЕМ КОМФОРТ” ООД, ЕИК 126628312, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Найчо Цанов” 24, разноски по делото в размер на 70.00 /седемдесет/ лева.

        

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

        

При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК – по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.