С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №327 от 30.04.2018 г. по Адм.дело №1305/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

         ОТМЕНЯ  чл.49, ал.3, в частта на текста: „или упълномощено от него лице” от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на  С. А. С. от  гр.Хасково, със съдебен адрес: гр.София, ул.  ****************,  разноски по делото в размер на 530.00 /петстотин и тридесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.