С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1041 от 10.01.2019 г. по Адм.дело №954/2018 г. на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

         ОТМЕНЯ  по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково разноски по делото в размер на 20.00 (двадесет) лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението съгласно чл.194 от АПК да се обнародва по начина, по който е бил обнародван акта.