ДО

                                                            КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА

                                                            ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ

                                                            НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА

                                                            БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ

                                                            ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И

                                                            РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

                                                            НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА

                                                            АРМИЯ, представлявана от

                                                            Г-н Евтим Костадинов,

                                                            Председател на Комисията

 

 

                                                            гр. София, п.к. 1000,

                                                            ул. „Врабча” №1,

                                                            е-mail: info@comdos.bg

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТАДИНОВ,

 

Моля да ми бъде издадено уведомление – писмо, дали са открити документи за принадлежност на:

 

…………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

 

към органите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944г. до 16 юли 1991г.

Издаденият от Вас документ ми е необходим за участие в открита процедура за избиране на съдебни заседатели към Районен съд – Хасково.

Моля Вашият отговор да ми бъде изпратен срещу обратна разписка по пощата.

Прилагам попълнено заявление по образец.

 

Приложение: съгласно текста.

 

 

 

                  С УВАЖЕНИЕ: ……………………………………….............

                                                         (име, подпис)

 

 

 

 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

                                                                           ДО

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА                                                           

                                                                           КРДОПБГДСРСБНА

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

От…………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

 

Лична карта №…………………, издадена на ………………..от……………..

 

Живущ/а в………………………………………………………………………...

(град, село, ул., блок, вход, ап., п.к)

 

Дата на раждане……………………място на раждане………………………...

                                                                                        (село/град, община, област)

ЕГН………………………………………

 

За контакти………………………………………………………………………

(телефон, имейл адрес)

 

Други имена……………………………………………………………………...

 

 

На основание чл. 31, ал.1, т.2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, моля да ми бъде извършена проверка за установяване на принадлежност към органите по чл.1.

 

 

………………………………………..                             ……………………......

        (град, дата, месец, година)                                                                (подпис)