С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №257 от 17.04.2019 г. по Адм.дело №1307/2017 г. на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ  разпоредбата на чл.10, ал.2 от Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на Община Хасково, в частта относно думите „или упълномощено от него длъжностно лице”.

        

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на С.А.С. от гр.Х., ЕГН 9810******, разноски по делото в размер на 530.00 (петстотин и тридесет) лева.

        

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.