А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

 

 

 

Име: …………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

 

 

Настоящ адрес: ………………………………………………………………………………...

Дата и място на раждане: ……………………………………………………………………..

ЕГН: …………………………………………………………………………………………….

Телефон: ………………………………e-mail:………………………………………………...

 

 

Образование и обучение: (средно или висше)……………………………………………….

(вид, специалност)……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

(от-до)…………………………………………………………………………….......................

(учебно заведение)……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

 

Допълнителни професионални квалификации (курсове, обучения и др):…………………

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….......

 

 

Трудов стаж:

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

(длъжност)………………………………………………………………………………………

(работодател)…………………………………………………………………………………...

(от-до)…………………………………………………………………………………………...

 

Лични умения (владеене на език, компютърна грамотност и др.)……………………….....

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

 

Други умения: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….......

 

 

 

 

Дата: …………………..                                                                           ………………………

                                                                                                                                (подпис)