Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

 

 

ЕГН:……………………, адрес:гр./с…………………………………………………………..

Ул.: …………………………………………………….№………,вх……,ет………,ап………

 

 

заявявам, че давам съгласието си да бъда предложен/а за съдебен заседател в Районен съд – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: …………                                                                                        Декларатор:…………