ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

 

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Хасково  и в изпълнение на Решение №898 от 31.05.2019 г. на Общински съвет - Хасково, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 година.

На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Хасково, проведено на 27.03.2019 г., са определени 38 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Хасково, като от тях 34 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Хасково да входират в деловодството на Общински съвет – Хасково - ет.2, стая 205 в сградата на Общинска администрация Хасково, необходимите документи за  участие в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 г., поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 16.07.2019 г., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

    І. Изисквания към кандидатите:

    1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 

    2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

      3. Необходими документи:

3.1. Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3. 4. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

3.5. Мотивационно писмо;

3.6. Писмено съгласие;  

3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;  

3.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

Обстоятелството по чл. 67, ал.1, т.4 от ЗСВл се установява служебно от комисията.

Документите  се подават  в срок до 16.07.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково - ет.2, стая 205 в сградата на Общинска администрация Хасково.

На основание чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

а информация и контакти:

Тел: 038/603309

Магдалена Петрова -  Гл. специалист „Административно и информационно обслужване на Общински съвет – Хасково”

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                /Таня Захариева/