ЧРЕЗ

Г-ЖА ТАНЯ ЗАХАРИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАД

от Исмаил Исмаил,

общински съветник и председател на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с мандат 2019 – 2022 г., определена с Решение №707 от 01.06.2018 г. на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с мандат 2019 – 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Видно от постъпили писма в Общински съвет – Хасково от председателя на Апелативен съд – Пловдив с №11-51-4/20.04.2018 г. и от председателя на Окръжен съд – Хасково с №11-03-02-22/11.05.2018 г. на Общо събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив за Окръжен съд – Хасково е определено 25 /двадесет и пет/ да бъдат кандидатурите за съдебни заседатели, предложени от Общински съвет – Хасково.

Общински съвет – Хасково в изпълнение на Закона за съдебната власт откри процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с Решение №707 от 01.06.2018 г. на Общински съвет – Хасково, като избра Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с мандат 2019 – 2022 г., в състав: председател: Исмаил Исмаил и членове: Митко Полихронов, Светослава Стоянова, Гергана Бояджиева и Иван Станчев.

На интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg се публикува информация за откритата процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с мандат 2019 – 2022 г., с посочени изисквания към кандидатите, както и необходимите документи, които кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят (регламентирани в Закона за съдебната власт).

В срока от датата на обявяване за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2019 – 2022 г. – 07.06.2018 г. до 16.07.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са постъпили документи за участие на 31 кандидати. По реда на тяхното постъпване са както следва: 1. Елена Руменова Сиракова с вх. №001/02.07.2018 г., 2. Пенка Петрова Терзиева с вх. №002/09.07.2018 г., 3. Димитър Георгиев Тонев с вх. №003/09.07.2018 г., 4. Янка Тенчева Карагьозова с вх. №004/10.07.2018 г., 5. Сийка Добрева Канева с вх. №005/10.07.2018 г., 6. Мария Георгиева Атанасова с вх. №006/10.07.2018 г., 7. Таня Горанова Топалова с вх. №007/11.07.2018 г., 8. Даниела Иванова Иванова с вх. №008/11.07.2018 г., 9. Гергана Кирилова Иванова с вх. №009/11.07.2018 г., 10. Богдана Руменова Петкова – Василева с вх. №010/11.07.2018 г., 11. Венета Димитрова Тенчева с вх. №011/12.07.2018 г., 12. Красимира Цветанова Узунова с вх. №012/12.07.2018 г., 13. Веселина Желязкова Узунова с вх. №013/12.07.2018 г., 14. Димитър Николов Вълков с вх. №014/12.07.2018 г., 15. Янислава Димова Стоянова с вх. №015/13.07.2018 г., 16. Добринка Делчева Иванов с вх. №016/13.07.2018 г., 17. Гергана Димитрова Камбурова с вх. №017/13.07.2018 г., 18. Росица Ангелова Ангелова с вх. №018/13.07.2018 г., 19. Иван Богданов Латунов с вх. №019/16.07.2018 г., 20. Гинка Божинова Стамова с вх. №20/16.07.2018 г., 21. Милена Недялкова Добрева с вх. №021/16.07.2018 г., 22. Калин Георгиев Делитонев с вх. №022/16.07.2018 г., 23. Милка Стоянова Желязкова с вх. №023/16.07.2018 г., 24. Любомир Жеков Жеков с вх. №024/16.07.2018 г., 25. Мина Тенчева Мутафова с вх. №025/16.07.2018 г., 26. Станислав Петев Делчев с вх. №026/16.07.2018 г., 27. Татяна Йорданова Димитрова с вх. №027/16.07.2018 г., 28. Христина Тенчева Митева с вх. №028/16.07.2018 г., 29. Недялка Добрева Пасева с вх. №029/16.07.2018 г., 30. Павлина Златкова Николова с вх. №030/16.07.2018 г., 31. Стоян Людмилов Арабаджиев с вх. №031/16.07.2018 г.

В изпълнение на чл. 68 от Закона за съдебната власт на дата 24.08.2018 г. се проведе закрито заседание на Комисията. Провериха се документите на горецитираните кандидати по реда на тяхното постъпване и се констатира, че всички кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Установи се, че отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт и по отношение на тях не са налице ограниченията визирани в разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

На основание гореизложеното Комисията единодушно реши да допусне до изслушване кандидатите: 1. Елена Руменова Сиракова; 2. Пенка Петрова Терзиева; 3. Димитър Георгиев Тонев; 4. Янка Тенчева Карагьозова; 5. Сийка Добрева Канева; 6. Мария Георгиева Атанасова; 7. Таня Горанова Топалова; 8. Даниела Иванова Иванова; 9. Гергана Кирилова Иванова; 10. Богдана Руменова Петкова – Василева; 11. Венета Димитрова Тенчева; 12. Красимира Цветанова Узунова; 13. Веселина Желязкова Узунова; 14. Димитър Николов Вълков; 15. Янислава Димова Стоянова; 16. Добринка Делчева Иванов; 17. Гергана Димитрова Камбурова; 18. Росица Ангелова Ангелова; 19. Иван Богданов Латунов; 20. Гинка Божинова Стамова; 21. Милена Недялкова Добрева; 22. Калин Георгиев Делитонев; 23. Милка Стоянова Желязкова; 24. Любомир Жеков Жеков; 25. Мина Тенчева Мутафова; 26. Станислав Петев Делчев; 27. Татяна Йорданова Димитрова; 28. Христина Тенчева Митева; 29. Недялка Добрева Пасева; 30. Павлина Златкова Николова; 31. Стоян Людмилов Арабаджиев.

Видно от постъпилите документи от кандидатите за съдебни заседатели се установи, че над 10% от допуснати до изслушване, притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейност, съгласно представените нотариално заверения копия от диплома за завършено образование. (чл. 68, ал. 5, изр. 2).

Взе се единодушно решение от Комисията публичното изслушване на бъде в два дена: на дата 10.09.2018 г. от 09:00 часа за кандидатите, подалите документи с входящи номера от №1 до №15 и на дата 11.09.2018 г. от 09:00 часа за кандидатите, подалите документи с входящи номера от №16 до №31.

Списък на допуснатите кандидати до публично изслушване се обяви на интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg, с посочените дати за съответните кандидати, часа и мястото на провеждане на публичното изслушване.

За проведеното закрито заседание е съставен протокол №1 от дата 24.08.2018 г.

На дата 10.09.2018 г. и дата 11.09.2018 г. Комисията проведе публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели. На изслушването се явиха следните кандидати за съдебни заседатели: Елена Руменова Сиракова; Пенка Петрова Терзиева; Димитър Георгиев Тонев; Янка Тенчева Карагьозова; Сийка Добрева Канева; Мария Георгиева Атанасова; Таня Горанова Топалова; Гергана Кирилова Иванова; Богдана Руменова Петкова – Василева; Венета Димитрова Тенчева; Красимира Цветанова Узунова; Веселина Желязкова Узунова; Янислава Димова Стоянова; Добринка Делчева Иванов; Гергана Димитрова Камбурова; Росица Ангелова Ангелова; Иван Богданов Латунов; Гинка Божинова Стамова; Милена Недялкова Добрева; Калин Георгиев Делитонев;  Милка Стоянова Желязкова; Любомир Жеков Жеков; Мина Тенчева Мутафова; Станислав Петев Делчев; Татяна Йорданова Димитрова; Христина Тенчева Митева; Недялка Добрева Пасева; Павлина Златкова Николова;  Стоян Людмилов Арабаджиев. Не се явиха: Даниела Иванова Иванова и Димитър Николов Вълков.

На всички явили се кандидати за изслушването се зададоха въпроси, свързани с: допълнително изложение на мотивите им, относно кандидатурата – съдебен заседател; дейността на съдебните заседатели; нормативната уредба, касаеща съдебния заседател (Закона за съдебната власт, раздел II и Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели), функциите им, в случай, че бъдат избрани за съдебни заседатели какво биха направили, за да допринесат за постановяване на справедливи присъди, отговарящи на целите на наказанието и на превенцията за предотвратяване на обществено опасни деяния; преценка качествата на кандидата – комуникативни умения, работа в екип, умения за подреждане на приоритетни задачи.

За проведените публични заседания е съставен протокол №2 от дата 10.09.2018 г. и протокол №3 от дата 11.09.2018 г.

След публичното изслушване на дата 11.09.2018 г. Комисията продължи в закрито заседание относно избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с мандат 2019 – 2022 г., които да бъдат предложени на Общински съвет – Хасково.

Съгласно разпоредбата на чл. 67а, ал. 3 от Закона за съдебната власт „Броят на предложените от общинските съвети кандидати за съдебни заседатели не може да бъде по-малък от определения от общите събрания по чл. 68б брой съдебни заседатели за съответния съд“.

След обсъждания и анализ на представянето по време на изслушването на кандидатите за съдебни заседатели Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет – Хасково кандидатурите на следните 25 кандидати за съдебни заседатели: Пенка Петрова Терзиева; Димитър Георгиев Тонев; Янка Тенчева Карагьозова; Сийка Добрева Канева; Мария Георгиева Атанасова; Таня Горанова Топалова; Гергана Кирилова Иванова; Богдана Руменова Петкова – Василева; Венета Димитрова Тенчева; Красимира Цветанова Узунова; Янислава Димова Стоянова; Гергана Димитрова Камбурова; Росица Ангелова Ангелова; Иван Богданов Латунов; Гинка Божинова Стамова; Милена Недялкова Добрева; Калин Георгиев Делитонев; Милка Стоянова Желязкова; Любомир Жеков Жеков; Мина Тенчева Мутафова; Станислав Петев Делчев; Татяна Йорданова Димитрова; Христина Тенчева Митева; Павлина Златкова Николова; Стоян Людмилов Арабаджиев, които да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.

Мотивите за направените предложения са: Горецитираните кандидати за съдебни заседатели отговориха на поставените им въпроси, като с отговорите си показаха теоретични, съответно и практически познания в областта на правораздаването и института на „съдебния заседател“ в наказателния процес. Изложиха вижданията си за изпълнението на функцията на съдебен заседател. Гарантират, че ще положат сили и старание, за да се представят успешно на тази позиция, която им дава възможност да изразят своя граждански дълг. Притежават необходимия личностен, експертен и волеви потенциал за осъществяване на функцията съдебен заседател.

От допуснатите да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет –Хасково кандидатурите за съдебни заседатели над 10% притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейност, съгласно представените нотариално заверения копия от диплома за завършено образование, а именно: Гергана Кирилова Иванова – психолог; Димитър Георгиев Тонев – психолог, Таня Горанова Топалова – педагог, Венета Димитрова Тенчева – педагог, Красимира Цветанова Узунова – педагог, Калин Георгиев Делитонев – социални дейности, Любомир Жеков Жеков – психолог, Павлина Златкова Николова – педагог, Стоян Людмилов Арабаджиев – педагог.

Комисията не допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет Хасково кандидатурите на Даниела Иванова Иванова и Димитър Николов Вълков, тъй като същите не се явиха на изслушване, като такова е регламентирано да бъде проведено с всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, съгласно разпоредбата на чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Комисията не допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет – Хасково кандидатурите на: Елена Руменова Сиракова; Веселина Железанова Узунова; Добринка Делчева Узунова и Недялка Добрева Пасева.

Мотивите на Комисията за отхвърлените кандидатури за съдебни заседатели на горецитираните лица, а именно: Елена Руменова Сиракова; Веселина Железанова Узунова; Добринка Делчева Узунова и Недялка Добрева Пасева са: С отговорите на поставените им въпроси не показаха теоретични, съответно и практически познания в областта на правораздаването и института на „съдебния заседател“ в наказателния процес. Не изложиха достатъчно и аргументирано своите виждания относно изпълнението на функцията на съдебния заседател. От направеният анализ на отговорите на горецитираните лица Комисията не остана убедена в тяхната мотивация и желание да изпълняват функцията „съдебен заседател“.

За проведеното закрито заседание е съставен протокол №4 от дата 11.09.2018 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста.

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ..........................

                                                                                                                       Исмаил Исмаил