С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №510 от 21.06.2018 г. по Адм.дело №339/2018 г. на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ  изцяло Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №439 от 27.11.2009 г. на Общински съвет – Хасково, , изм. и доп. с Решение №552 от 28.05.2010 г.,  Решение №637 от 24.09.2010 г., Решение №171 от 01.06.2012 г., Решение №295 от 23.11.2012 г.,  Решение №209 от 22.07.2016 г. и Решение №385 от 24.02.2017 г. на Общински съвет – Хасково.

        

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените  по делото разноски  в размер 20 лева.

        

Решението може да бъде обжалвано пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните..

        

При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.