Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 14.12.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални гриж...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 23.11.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.10.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на усл...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.10.2012 г.

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане в зо...

Докладна записка за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 17.10.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов – кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Приемане на зони за въздействие по Проект: „Интегриран план за градско възстановяван...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.09.2012г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково     Относно: Промени в наредбата за общинските жилища     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.09.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов - кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от  Наредбата за определяне...

Докладна записка относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на м...

Докладна записка относно допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов  – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения...

Докладна записка относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на...