ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Георги Иванов – кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане на зони за въздействие по Проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., регистрационен номер на Договор за безвъзмездна помощ  № BG161PO001/1.4-07/2010/025 от 23.06.2011 г.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
На 23 юни 2011 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 по Проект „Интегриран плана за градско възстановяване и развитие на град Хасково” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие. Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на  риска.
Общата цел на проекта е да се работи за повишаване на качеството на живот и подобряване на физическата среда на градския център, чрез изработване на интегриран план за градско развитие. Основни съставни части на интегрирания план са:
 
1. Изготвен Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове.
2. Формулирана визия за развитието на града 2020 год.
3. Определени три зони за въздействие, включващи системи от взаимно свързани дейности и набелязване на конкретни дейности и целящи трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската среда и града като цяло.
4. Разработен интегриран план за градско възстановяване и развитие на съответните зони, които да подпомогнат за дългосрочна визия за развитието на града
 
Чрез изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020 г. и определените в него зони за въздействие, ще се идентифицират и конкретни проекти, с които местната власт ще може да кандидатства за финансиране по оперативните програми през следващия планов период на ЕС. Този проект ще допринесе за устойчивото развитие на гр. Хасково за визирания по-горе период.
Съгласно Методическите насоки на Управляващия орган, за зони за въздействие, са обособени градски територии с определено преобладаващо функционално предназначение и притежават сходни характеристики. Зоната за въздействие може да обхваща няколко структурни единици (квартала).
 
В първия етап от изпълнение на проекта е предвидено определяне на зоните за въздействие. 
 
„ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ” е обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. По своя вид зоните могат да бъдат:
 
„ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ”са градски територии с преобладаващи жилищни функции. Признакът за интегрираност на този тип зони е обхващане на изграденост и състоянието на техническата и социална инфраструктура, качествата на жизнената среда.
„ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и територии с такова предназначение, определени с устройствени планове.
„ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“ могат да бъдат – централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции,както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.
 
С Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/025-U-09 от 31.08.2012 г., с МРРБ започна изработването на ИПГВР - Хасково, на стойност  314 000 лв. без ДДС от Обединение „ВАМОС И ПАРТНЬОРИ” („ВАМОС” ООД,„БИМ Консултинг” ООД,„СЪНИ СИТИ” ЕООД), които бяха избрани след проведена процедура по ЗОП. Съгласно договора през м. септември, беше представен и приет Встъпителен доклад от фирмата – изпълнител. Бяха проведени мероприятия по проучване на общественото мнение и нагласите на различните кръгове от обществото за развитието на гр. Хасково до 2020 г., както и визия за отделните проблемни зони, нуждаещи се от интегриране. Проведоха се публично оповестени срещи с бизнеса; с представители на браншовите организации; с представители на административни структури. Обсъдиха се конкретни проблеми, с възможности за включване в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Паралелно беше изработена и публикувана анкета на следните сайтове: http://www.haskovo.bg (Община Хасково); http:/ /haskovo.info; http://www.haskovo.net; http://haskovo.me, с насочващи към проблемите въпроси, относно становището на гражданите за визията на града, сега и в бъдеще (до 2020 г.).
 
Всички проучвания - от анкетите, от работните групи, дискусионните сесии и от кръглата маса, са обобщени и заедно с анализа на изходните данни и статистиката, са обобщени в документите, които следва да бъдат представени в Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие»:
 
- Предожение за определените зони за въздействие;
- Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално–икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/ схеми;
- Резюме на целевия и проблемен анализ;
- Визия за развитието на града до 2020 година;
- Информация за проведени обществени обсъждания;
 
Съгласно методическите указания за определяне на зони за въздействие, са дефинирани пакети от критерии за избор на зони.
Град Хасково (компактен град) има общо 24 структурни единици, съгласно действащите подробни устройствени планове, като това са 19 бр. жилищни структури, център и 3 промишлени зони.
 
ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
Извършена е оценка на всички жилищни зони (19 бр.). Показателите, които са извън данните от статистиката, са определени на база проекти, огледи и експертни мнения. Резултатите са отразени в графични схеми, таблично и легитимират за избор следните зони: Социален тип: ЖК”Бадема”, кв.Кенана, кв.Куба, ЖК „Орфей”, кв.Орфей 3, кв.Република и кв.Изгрев при граници, съгласно действащите ПУП-ове с обща площ – 647,00 ха; население 27 735 жители.
Останалите 12 броя, не отговарят на изискванията за лоши оценки и в трите групи критерии. 
 
ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 
Границите на тези зони в обхвата на действащите подробни устройствени планове и
са централна градска част, терените на болниците и бившите Военни имоти. Зоната обхваща 155 ха площ и 6 223 жители. 
 
ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ   – Източна индустриална зона с площ от 242,57 ха и е предложена в обхват, съответстващ на действащия ПУП 
Освен по-горе описаните предложения за площи на зони, в проекта се включват и места за публични дейности(например намеренията на Община Хасково за преустройство на бившите военни имоти  с площ 32,3 ха).
 
Съгласно насоките за кандидатстване по схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“  и изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013  и във връзка чл. 2, т. 2.3, от Договора за Безвъзмездна финансова помощ, Общинският съвет следва да вземе решение за приемане на очертаните зони за въздействие  и решение на съответния съвет, с което трябва да се декларира, че обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които са част от него, няма да бъдат променяни за период на по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта. 
На основание гореизложеното, представените графични и текстови материали, доказателство за широко обществено обсъждане, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и Задължителните Указания на Управляващия орган, на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ – т. 5.8.1.3 – „Насоки за кандидатстване и процедура по оценка на проектните предложения”, Общински съвет – Хасково определя 3 /три/ броя зони за въздействие по Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Хасково:
1. Зона с преобладаващ социален характер  – включва квартали: ЖК”Бадема”,кв.Кенана, кв.Куба, ЖК „Орфей”, кв.Орфей 3, кв.Република и кв.Изгрев в граници, съгласно действащите ПУП-ове. Обща площ – 647,00 ха; население 27 735 жители.
2. Зона с публични функции и висока обществена значимост  – включва Централната част на гр.Хасково и терените на бившите Военни имоти в граници: ул.Ком, бул.Васил Левски, ул.Дунав, ул.Ген.Колев, ул.Узунджово, ул.Стефан Стамболов, ул.Единство, ул.Мир, бул.България, ул.Спорт, ул.Вихър, ул.Беласица, ул.Иларион Макариополски, ул.Драгоман, ул.Момчил войвода, ул.Македония, ул.Камчия, ул.Добруджа, ул.Мара гидик, бул.България, ул.Цар Освободител, ул.В.Априлов, бул.България, ул.Св.св. Кирил и Методий”, ул.Средна гора, ул.Георги Кирков, ул.Дунав, бул.Раковски. Обща площ - 155 ха; население 6223 жители.
3. Зона с потенциал за икономическо развитие - включва Източната индустриална зона на гр. Хасково в граници: Обща площ - 242,57 ха.
 
ІІ. Общински съвет – Хасково декларира готовност, да не се променя обхвата на зоните за въздействие в рамките на ИПГВР – Хасково, за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
 
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО