ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов - кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
От 16 август 2012 г. е в сила Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Министерство на правосъдието, за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. В приетата наредба част от административните услуги са с променени наименования, а друга част – отпадат.
В тази връзка е постъпила Докладна записка от директора на Дирекция „ГРАОН” в Община Хасково, с която се иска да бъдат променени наименованията на административните услуги, както и да бъдат добавени нови такива в Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. Изменението се налага във връзка с настъпилата промяна в нормативната уредба.
 
Предложението за промяна е следното:
 
Чл.42 За извършване услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
2.За издаване удостоверение за идентичност на име, да бъде променено на:  Удостоверение за идентичност на лице с различни имена:
- обикновена услуга /3 дни/ - било 2.00 лв.; става 5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ - било 5.00 лв.; става 7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - било 10.00 лв.; остава 10.00 лв.
 
3. За издаване на удостоверение, че няма съставен акт за раждане или акт за смърт, да бъде променено на: Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ - 7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки, да бъде променено на: Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ - 7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
7. За заверка на постоянен и настоящ адрес – да отпадне, тъй като не се извършва услугата, поради промяна в нормативната уредба.
 
8. Удостоверение за постоянен или настоящ адрес:
- обикновена услуга /3 дни/ - било 3.00 лв.; става 2.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ - било 6.00 лв.; става 3.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - било 10.00 лв.; става 5.00 лв.
 
9. Удостоверение за семейно положение за брак с чужденец в чужбина да бъде променено на: Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:
- обикновена услуга /3 дни/ -  25.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  30.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ -  50.00 лв.
 
13. Удостоверения за вписване в картотечния регистър за пред Група “Миграция” – ОДП – Хасково, да бъде променено на: Удостоверение за вписване в регистъра на населението:
- обикновена услуга /3 дни/ -  10.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  15.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ -  30.00 лв.
 
18. Искане за издаване на удостоверение за лишаване на лице от родителски права, да бъде променено на: Удостоверение за правно ограничение:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
Във връзка с промяна на нормативната уредба е необходимо да бъдат добавени нови административни услуги към чл.42, както следва:
 
Нова т.25 Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
Нова т.26 Удостоверение за родените от майката деца:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
Нова т.27 Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:
- обикновена услуга /3 дни/ -  10.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  15.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ -  25.00 лв.
 
Нова т.28 Удостоверение за промени на настоящ и постоянен адрес:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:
 
§1 Чл.42 За извършване услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
2. За издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
3. За издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
6. За издаване на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
7.За заверка на постоянен и настоящ адрес – отпада.
 
8. Удостоверение за постоянен или настоящ адрес:
- обикновена услуга /3 дни/ - 2.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ - 3.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 5.00 лв.
 
9.Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:
- обикновена услуга /3 дни/ - 25.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  30.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ -  50.00 лв.
 
13.Удостоверения за вписване в регистъра на населението:
- обикновена услуга /3 дни/ - 10.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ - 15.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ -  30.00 лв.
 
18.Искане за издаване на Удостоверение за правно ограничение:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ - 7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
§2 В чл.42 на Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, се създават нови т.25, 26, 27 и 28, както следва:
 
25. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
26. Удостоверение за родените от майката деца:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
27. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:
- обикновена услуга /3 дни/ -  10.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  15.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ -  25.00 лв.
 
28. Удостоверение за промени на настоящ и постоянен адрес:
- обикновена услуга /3 дни/ -  5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/
 
Изготвил:
/Л.Димитрова – директор на
Дирекция „ГРАОН” в Община Хасково/
 
 
Досегашни текстове на Раздел VІІ „Такси за административни услуги” на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
 
 
 
РАЗДЕЛ VІІ
 
Такси за административни услуги
 
Чл.42 За извършване услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
1.За издаване удостоверение за наследници:
 – обикновена услуга /3 дни/ - 4.00 лв., за всеки следващ екземпляр - 2.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ - 7.00 лв., за всеки следващ екземпляр - 3.00 лв.;
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв., за всеки следващ екземпляр – 5.00 лв.
 
2. За издаване удостоверение за идентичност на име:
- обикновена услуга /3 дни/ - 2.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  5.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
3. За издаване удостоверение, че няма съставен акт за раждане или акт за смърт:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане, за граждански брак и повторно извлечение от акт за смърт:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
5. За издаване на удостоверение за семейно положение:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.  
 
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
7. За заверка на постоянен и настоящ адрес: 
за идващи от друго населено място:
- обикновена услуга /3 дни/ - 3.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  5.00 лв.; 
за промени в рамките на града:
- обикновена услуга /3 дни/ - 1.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  3.00 лв.; 
 
8. Удостоверение за постоянен или настоящ адрес:
- обикновена услуга /3 дни/ - 3.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  6.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
9. Удостоверение за семейно положение за брак с чужденец в чужбина:
- обикновена услуга /3 дни/ - 25.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  30.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 50.00 лв.
 
10. За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина:
- обикновена услуга /3 дни/ - 20.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  20.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 20.00 лв.
 
11. За издаване на всички други удостоверения по искане на граждани:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.; 
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
12. За препис /копия/ от регистри и други документи:
- обикновена услуга /3 дни/ - 3.00 лв., за всеки следващ екз. - 1 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  6.00 лв., за всеки следващ екз. - 2 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв., за всеки следващ екз. - 3 лв.
 
13. Удостоверения за вписване в картотечния регистър за пред Група “Миграция” – ОДП - Хасково:
- експресна услуга /8 часа/ - 30.00 лв.
- обикновена услуга /3 дни/ - 10.00 лв.;
- бърза услуга /16 часа/ -  15.00 лв.; 
/доп. с Решение №233 от 20.07.2012 г./
 
14. Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД “Население” за МВР:
- За 1 час – 5.00 лв. /ОТПАДА С РЕШЕНИЕ №233 от 20.07.2012 г./
 
15. Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина:
- обикновена услуга /7 дни/ - 50.00 лв.;
- бърза услуга /3 дни/ - 70.00 лв.; 
- експресна услуга /1 ден/ - 120.00 лв.
/изм. с Решение №233 от 20.07.2012 г./
 
16. Отразяване на съдебни решения от чужбина – 50.00 лв.
 
17. За всички други видове удостоверения по искане на граждани:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
18. Искане за издаване на удостоверение за лишаване на лице от родителски права:
- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.
- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.
 
19. За издаване на удостоверение за регистрация и издаване на медальон на домашни кучета – 10.00 лв.
 
20. За ползване на зала в община Хасково за сключване на граждански брак – 104 лв.
 
21. За ползване на зала за сключване на граждански брак в кметствата на населените места на територията на община Хасково – 40.00 лв.
 
22. За изнесен ритуал за сключване на граждански брак извън сградата на община Хасково – 178.00 лв. без ДДС.
 
23. За предоставяне на Наредба на Общински съвет – Хасково – 5.00 лв.
 
24. За заверка на регистър на продажбите или заверка на регистъра на покупките на отпадъци от черни и цветни метали – 100 /сто/ лева на регистър.
/изм. с Решение №223 от 28.11.2008 г./