ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Община Хасково поддържа следните професионални музикални състава и оркестри /симфоничен, духов и народен/, чието финансиране е изцяло от местни приходи. Годишната издръжка и числеността им е, както следва:
 
1. Симфоничен оркестър - 152291лв., численост - 20 оркестранти.
2. Духов оркестър - 96847лв., численост - 16 оркестранти.
3. Народен оркестър - 65862 лв., численост - 9 оркестранти.
 
ОБЩО: 315000 лв., численост - 45 оркестранти.
 
Освен участие на национални празници и прояви от културния календар на Община Хасково, е уместно да бъде определена цена на услуга за ползване на общинските музикални състави от  физически и юридически лица на  с цел подпомагане издръжката на същите.  
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл.56 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, с нова т.19  със следния текст:
„Точка 19 За ползване на общински музикални състави - симфоничен, духов и народен оркестър се заплаща минимална цена от 300 лв. за час.”
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/
 
 
Изготвил:
/Ат.Димитров – секретар на Община Хасково/