Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на чл.18 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение на чл.18 от Наред...