ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково
 
 
ОТНОСНО: Обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане в зона Център и   прилежащите към нея улици на град Хасково.
                  
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково е обособена “синя зона, като в Приложение №2 са описани улиците и местата за паркиране. 
В Докладна записка, директорът на ОП “Паркинги и гаражи”, предлага да се обособят четири броя нови паркинга за включване към “синя зона”. Паркингите се намират на ул. “Козлодуй” (от към бул. “Освобождение”), ул. “Козлодуй” (от към ул. “Ал. Танев”), ул. “Патриарх Евтимий” (от пл. “Свобода” до бул. “Съединение”) и ул. “Атон” (между ул. “Цар Калоян” и бул. “България”), като броя на паркоместата са:
 
- ул. “Козлодуй” (от към ул. “Ал. Танев”) – 10 паркоместа;
- ул. “Козлодуй” (от към бул. “Освобождение”) – 10 паркоместа;
- За паркинга до ул. “Патриарх Евтимий” – 111 паркоместа;
- За паркинга на ул.”Атон” - 15 паркоместа;
 
Тридесет пет от паркоместата, които са предложени за включване в синята зона, находящи се на ул. “Патриарх Евтимий”, са предмет от договора за наем между община Хасково и “ЕМ Комфорт” ООД от 03.09.2012 година. За да се реализира това разширение на “синята зона” би следвало тези 35 паркоместа да бъдат заменени с други 35 паркоместата. Това биха могли да бъдат 20 паркоместа на бул. “България” (пред парк зала “Дружба” и ул. “Мара Гидик”) и 15 паркоместа между читалище “Заря” и Банка “ДСК”.
Във връзка с големия брой МПС, хаотично паркиращи в централна градска част, нуждата от обособяване на по-добър естетически вид в центъра на града и по повод гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: 
 
1. Допълва Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, с нови улици и места за паркиране, както следва:
 
- Паркинг  на ул. “Козлодуй” (от към ул. “Ал. Танев”) – 10 паркоместа;
- Паркинг на ул. “Козлодуй” (от към бул. “Освобождение”) – 10 паркоместа;
- Паркинг на ул. “Патриарх Евтимий” (от пл. “Свобода” до бул. “Съединение”) – 111 бр. паркоместа;
- на ул. “Атон” (между ул. “Цар Калоян” и бул. “България”) – 15 бр. паркоместа
 
2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи допълнително споразумение към Договор за наем между Община Хасково и “ЕМ Комфорт” ООД Хасково от 03.09.2012 година, с което 35 броя паркоместа на ул. “Патриарх Евтимий” бъдат заменени с 20 броя паркоместа на бул. “България” (пред парк зала “Дружба” и ул. “Мара Гидик”) и 15 паркоместа между читалище “Заря” и Банка “ДСК” без да се променя достигнатата тръжна наемна цена.
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
 
ЗлЖ/МП