ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
 
Относно: Промени в наредбата за общинските жилища
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Наредбата за общински жилища на Общински съвет Хасково е приета с Решение № 393 от 30.10.2009 година. В чл. 5, ал. 1, т. 5 от нея е определено, че право да кандидатства за настаняване под наем в общински жилища имат български граждани и техните семейства чийто брутен доход за предходните шест месеца на член от семейство не надвишава 300,00 лева, а за лица на възраст над 65 години – 350,00 лева. Към момента на приемане на наредбата минималната работна заплата за страната беше 240 лева. От 01.05.2012 година тя е променена на 290,00 лв. като се очаква тя отново да бъде увеличена.
В параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на същата наредба е определено, че "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/. С оглед на възможността навършилите пълнолетие деца да са студенти и нямат като такива собствени доходи, считам за целесъобразно тази възраст да бъде определена на 26 години.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:
 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е:
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Хасково изменя: 
1. чл. 5, ал. 1, т.5 от Наредбата за общински жилища, както следва:
„Брутен доход за предходните шест месеца на член от семейство не надвишава 400,00 лева, а за лица на възраст над 65 години – 450,00 лева.“
2. параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за общински жилища както следва: "Семейството" включва съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/, а ако са недееспособни – независимо от възрастта.
 
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
Изготвил:
Н. Малкоч – Директор дирекция ССТТТЗПОС