ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” в Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В съответствие с идеите и плановете, определени от Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006-2015 год./, в детските заведения на територията на Община Хасково, се поставят основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа, съчетавайки добрите традиции и модернизация на образованието.
Детските заведения на територията на Община Хасково осигуряват възможност на всяко дете да прояви своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната му социализация. Като любимо място за нашите деца в тях е създаден емоционален комфорт и децата се чувстват защитени, разбрани и подкрепени, с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива.
На територията на Община Хасково има 32 целодневни детски градини и обединени детски заведения. В тях работят екипи от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на достойнството на децата, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
В съответствие с чл.30, ал. (5) от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, в детските заведения могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата. 
Целта на тези дейности е развитие на способностите на децата, посещаващи детските заведения, осигуряване устойчиво развитие на интересите, наклонностите, както и средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина. Те са насочени към стимулиране на детския потенциал, активизират мисленето и въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността.
С оглед по-добрата организация, по-голяма прозрачност и по-качествено реализиране на допълнителните педагогически дейности в детските заведения на територията на Община Хасково, предлагам да бъдат въведени следните такси:
• Месечна такса за участие в една дейност – 10,00 лв.
• Месечна такса за участие във втора дейност – 7,50 лв.
• Месечна такса за участие в трета дейност – 5,00 лв.
• Месечна такса за участие в една дейност на второ дете от семейството – 5,00 лв.
• Месечна такса за участие във втора дейност на второ дете от семейството – 2,50 лв.
• Месечна такса за участие в трета дейност на второ дете от семейството – 2,50 лв.
 
Забележка: Ако детето няма посещение за целия месец, такса не се заплаща.
Във връзка с гореизложеното, предлагам  Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за народната просвета и чл.30, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общински съвет – Хасково допълва Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като създава в чл.26, нова ал.11 с текст:
 
„Чл.26, ал.11 За ползване на допълнителни педагогически дейности в детските заведения на територията на Община Хасково, се заплащат следните такси:
• Месечна такса за участие в една дейност – 10,00 лв.
• Месечна такса за участие във втора дейност – 7,50 лв.
• Месечна такса за участие в трета дейност – 5,00 лв.
• Месечна такса за участие в една дейност на второ дете от семейството – 5,00 лв.
• Месечна такса за участие във втора дейност на второ дете от семейството – 2,50 лв.
• Месечна такса за участие в трета дейност на второ дете от семейството – 2,50 лв.
 
Забележка: Ако детето няма посещение за целия месец, такса не се заплаща.”
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – председател на Общински съвет - Хасково
 
ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за допълнително материално стимулиране на служителите в Община Хасково.
  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Със свое Решение №574 от 06.10.2006 г., Общински съвет – Хасково е приел Наредба за допълнително материално стимулиране на служителите в Община Хасково.
След промяна на нормативната уредба, касаеща начина на формиране на работните заплати, се налага отмяна на така приетата Наредба за допълнително материално стимулиране на служителите в Община Хасково, която вече е с отпаднало основание.
Предвид изложеното предлагам, Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя Наредба за допълнително материално стимулиране на служителите в Община Хасково, приета с Решение №574 от 06.10.2006 г. на Общински съвет – Хасково.
 
 
ИВАН ИВАНОВ
Председател на Общински съвет – ХАСКОВО
 
 
 
 
НАРЕДБА
за
допълнително материално стимулиране на служителите от Община Хасково
 
Част първа
Начисляване и изразходване на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите от Община Хасково
 
Глава първа
Общи положения
 
Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 
 
1. Условията и реда за набирането /начисляването/, формирането и изразходването на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите от Община Хасково.
2. Условията и реда за определяне на сумите, представляващи добавки към работната заплата.
 
Глава втора
Набиране и постъпване на средствата
 
Чл. 2. /1/  Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от допълнително  разкритите приходи за Общинския бюджет, във връзка с администрирането и събирането на местните данъци и такси.
           /2/ Отчисленията по ал./1/ се извършват в размера на постъпилите суми от допълнително разкрити приходи по влезли в сила актове в т.ч. наказателни постановления на Дирекция “Общински приходи” за местните данъци и такси и задълженията по тях, които  са постъпили през отчетното тримесечие.
 
Глава трета
Обхват на допълнително разкритите приходи за общинския бюджет
 
Чл. 3. /1/ Допълнително разкритите приходи по смисъла на тази наредба са : 
1. Данъци, такси и вноски установени и събрани върху недекларирани сделки, имущества, включително лихвите върху тях.
2. Не начислените и не внесени данъци, такси и вноски за съответния период и лихвите върху същите.
3. Стойността на наложените и събрани глоби и имуществени санкции в Дирекция “Общински приходи”.
/2/ Всички постъпили суми в резултат на предприети действия по събиране, с изключение на онези средства по предходната алинея. 
/3/ Допълнително разкритите приходи по смисъла на тази наредба се отнасят единствено по влезли в сила актове и наказателни постановления.
/4/ Актът, с който са установени допълнително разкритите  приходи е влязъл в сила когато :
1.Не е обжалван в законоустановения срок по съответния ред.
2.Потвърден, изцяло или частично до изчерпване възможността за обжалването му по съответния ред.
3.Когато е обжалван по съдебен ред частично, но само в частта, в която не е обжалван. 
4.Отчисленията по влезли в сила актове и наказателни постановления се извършват само при постъпване на сумите по банкова сметка на Общината.
       
Чл. 4 Не се считат за допълнително разкрити  приходи по смисъла на тази наредба:
1.Декларирани или начислени данъци и такси, но не внесени до момента на проверката или ревизията.
2.Когато не е изтекъл установения с нормативен акт краен срок за начисляване или деклариране на движим или недвижим имот.
3.Когато е нормативен акт се променя с обратна на сила размера на данъчното задължение.
 
Глава четвърта
Разпределение на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите от Община Хасково
 
Чл. 5  Средствата за допълнително материално стимулиране са в размер на 10% от допълнително разкритите приходи по чл.3 и се разпределят както следва :
5.1 За Дирекция “Общински приходи” – 40%
 и
5.2.За останалите служители на общинската администрация – 60%.
Чл. 6  Разпределението на  средства по чл.5  става със заповед на кмета на общината по предложение на директорите на дирекции. 
 
Глава пета
Чл. 7 /1/Отчисленията по глава трета се определят до 20 число на месеца следващ тримесечието от директора на дирекция ”Общински приходи” въз основа на  справки, удостоверяващи размера на допълнително разкритите приходи, изготвени от длъжностни лица от дирекцията. 
/2/ Размерът на отчисленията по ал.1 се представят на кмета на общината за разпределение по реда на чл.6.
/3/ Изплащането на средствата по ал.2 се извършва след подписване на заповедта от кмета на общината.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 1. При депозиране на молба за извършване на услуга от Общинска администрация, се извършва проверка за липса или наличие на задължения към Община Хасково.
При наличие на задължения те трябва да бъдат погасени преди заплащането цената на услугата.
В случай, че е заплатена цената на услугата при непогасени задължения, издължаването може да се извърши в седем дневен срок. Услугата се извършва след погасяване на задължението. /§1 – ОТМЕНЕН с Решение №20 от 12.03.2007 г. на ХОС./
§ 2. Тази наредба е приета с Решение №574 от 06.10.2006 г. на Общински съвет – Хасково.