ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
 
Уважаеми общински съветници,
 
В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, в чл. 17 ал. 3 е определен срок за подаване на декларации за освобождаване на такса смет до 31.01. Съгласно чл. 11 ал. 7 от Закона за общинските бюджети Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, което обичайно е до края на месец Януари. Проекта на бюджета съдържа бюджетната прогноза, очертаваща параметрите на общинските приходи за следващите три години. В една част от тази прогноза са и приходите от такса смет, поради което е необходимо на по-ранен етап общината да разполага с информация за лицата, което ще бъдат освободени от заплащане на таксата.
С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:
Чл. 17 ал. 3 придобива следната редакция: 
Лицата, не ползващи услугата по раздел І-ви за цялата година, подават декларация по чл.7 от Наредбата в срок до последния работен ден на текущата година. Декларацията се подписва от всички данъчнозадължени лица /собственици, съсобственици или ползватели/.
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
 
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО
  
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: изменение на Наредба за управление на общинските пътища
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През 2012 г. драстично се е увеличил броят на предявените от физически лица и застрахователни дружества спрямо Община Хасково искови и регресни претенции за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди настъпили в резултат на пътнотранспортни произшествия причинени от неравности на пътната настилка на общинските пътища и улици. Отговорността на Общината се релевира с разпоредбите на чл. 7, чл.9, чл.45, чл.46 от Наредба за управление на общинските пътища , във връзка с чл.29 и чл.31 от Закона за пътищата. В преобладаващия брой случаи обаче остават неизяснени  множество обстоятелства, съставляващи елементи от фактическия състав на отговорността на Общината по чл.49 от Закона за задълженията и договорите, наличието и установяването на които биха ангажирали отговорността на Община Хасково, а именно: в документите доказващи настъпване на съответните причиняващи деяния не се посочва какъв е бил размерът на неравността (дълбочина, диаметър и др.), каква е била скоростта на движение на ППС при преминаване през нея и други обстоятелства, които са от значение да се установи дали претендираните имуществени вреди са реална и възможна последица от ПТП. Посочването на тези обстоятелства е от значение както да се установи дали е налице причинна връзка между вредите и причиняващото деяние, така и за ангажиране отговорността на Община Хасково. В тази връзка следва да се отбележи, че мястото на настъпване на ПТП, причинено от неравности по пътното платно не се посещава от общински служители, които да констатират както състоянието на пътната настилка, така и самото деяние, В много от случаите грубо се манипулира фактическата обстановка, при която е настъпило ПТП и обстоятелствата имащи значение за релевиране отговорността на Общината, което за съжаление трудно може да бъде доказано. 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Хасково изменя Наредба за управление на общинските пътища, както следва:
 
1. Създава нов Раздел VII на глава V със следното наименование “Вреди причинени от неравности по пътното платно на общинските пътища и улици”
2. Създава нов чл. 65 със следния текст:
Чл.65 (1) Началниците на съответните полицейски служби и застрахователните дружества незабавно уведомяват Кмета на Общината при настъпване на пътнотранспортно произшествие с имуществени щети, причинено от неравности по пътната настилка. Уведомяването се извършва чрез телефон, факс, писмено или по друг подходящ начин. 
(2) Мястото, на което е настъпило ПТП задължително се посещава от упълномощен от Кмета на Общината представител, за което се съставя протокол. 
(3) Протокола по ал.2 се подписва от представителя на Общината, увреденото лице и съответния полицейски служител. Отказът на някое от горепосочените лица да подпише протокола се удостоверява чрез подпис на минимум един свидетел. 
(4) Протокола по ал.2 трябва да съдържа най-малко следната информация: точно описание на мястото, на което е настъпило ПТП, обстоятелствата, при които е настъпило, размерите (дълбочина, диаметър и др.) на неравността на пътното платно, видимите щети и увреденото лице. По възможност в протокола се посочва и скоростта на движение на ППС при преминаване през неравността. 
(5) Горните разпоредби се прилагат и когато вредите са причинени от неизправни отводнителни шахти, стопанисването и поддържането на които е възложено на Община Хасково. 
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково