ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Постъпила е Докладна записка от директора на Дирекция „ГРАОН” в Община Хасково, с която се иска да бъдат променени някои такси за административни услуги в Раздел VІІ „Такси за административни услуги”. Изменението се налага във връзка с изисквания при процедурата за оформяне на документацията, както и с настъпила промяна в нормативната уредба.
Предложението за промяна е следното:
 
В чл.42, т.13  Удостоверения за вписване в картотечния регистър за пред Група „Миграция” – ОДП – Хасково:
Да бъде добавена нова услуга – експресна услуга /8 часа/ - 30.00 лв.
 
В чл.42, т.14 – Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД „Население” за МВР – за 1 час – 5.00 лв. – да отпадне, тъй като не се извършва тази услуга, поради промяна в нормативната уредба.
 
В чл.42, т.15 – Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – да бъдат променени следните такси:
- обикновена услуга /7 дни/ - било 40.00 лв. да стане 50.00 лв.
- бърза услуга /3 дни/ - било 50.00 лв. да стане 70.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - било 60.00 лв. да стане 120.00 лв.
 
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:
 
§1 В чл.42, т.13  Удостоверения за вписване в картотечния регистър за пред Група „Миграция” – ОДП – Хасково  - се добавя: експресна услуга /8 часа/ - 30.00 лв.
 
§2 В чл.42, т.14 – Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД „Население” за МВР – за 1 час – 5.00 лв. – отпада.
 
§3 В чл.42, т.15 – Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина:
- обикновена услуга /7 дни/ - 50.00 лв.
- бърза услуга /3 дни/ - 70.00 лв.
- експресна услуга /8 часа/ - 120.00 лв.
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/
 
Изготвил:
/Л.Димитрова – директор на
Дирекция „ГРАОН” в Община Хасково/