ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
от инж. Георги Иванов  – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.
 
 
Уважаеми госпожи  и господа общински съветници,
 
В чл.29 от от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково е казано, че по улиците и паркингите, общинска собственост, задължително се осигуряват места за безплатно паркиране на инвалиди.
Във връзка със зачестилите нарушения на Закона за движение по пътищата и неправилното използване на международния  символ “Инвалид” в  „Синя зона” - гр. Хасково, предлагам да се допълни чл.29 в Глава Пета „Паркиране” от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване   безопасността на движението на територията на Община Хасково, като се приемат текстове, които да уреждат начина на паркиране на хората с увреждания. Необходимо е на всички  правоимащи да се издава карта за паркиране в “Синя зона” по образец, както и да се приемат правила за издаването й.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл.29 в Глава Пета „Паркиране” от Наредбата за   обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване   безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:
 
“Чл. 29. /1/ По улиците и паркингите, общинска собственост, задължително се осигуряват места за безплатно паркиране на инвалиди.
/2/ Паркирането на хора с увреждания в “Синя зона” -  гр. Хасково се осъществява на обозначените за това места и след издаване на безплатна карта за паркиране от Кмета на Община Хасково при следните условия:
 
1. Картите се издават по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
2. Лица и деца с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% с постоянен/настоящ адрес в гр. Хасково, желаещи да ползват картата за безплатно паркиране в “Синя зона’’,  подават заявлението до Кмета на Община Хасково на адрес: гр. Хасково,  пл. ”Общински’’ №1, като към него се прилагат следните документи:
- Копие на експертизата от ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност /сверява се оригинала при подаване на документите/;
- Копие от личната карта на лицето с трайно увреждане или удостоверението за раждане на детето /сверява се с оригинала при подаване на документите/;
- Актуална снимка /паспортен формат/ на лицето с трайно увреждане.
3. Картите за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издават за срок не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК;
/3/ Паркирането на хора с увреждания в “Синя зона” -  гр. Хасково може да е за период не повече от 2 /два/ часа, като по време на паркирането в “Синя зона” на специално определените за тази цел места, притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, откъм вътрешната страна, така че изображението на международния знак “Инвалид” на плътен фон да е ориентирано навън. 
/4/  Служителите на ОП “Паркинги и гаражи” могат да правят контролни проверки, доколкото преференциалното паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното МПС за това, че е паркирано при  и по повод обслужване на лицето, притежател на картата, с която същото МПС е обозначено.
/5/ Картата за паркиране се връща веднага след промяна на обстоятелствата или смърт.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/
 
ЗЖ