ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми общински съветници,
 
С Решение № 439 от 27.11.2011 година, Общински съвет - Хасково прие Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково. В последните години вследствие на отстраняване на аварии и реализиране на инвестиционни намерения от страна на дружествата, предоставящи обществени услуги на територията на Община Хасково, зачестиха разкопаванията по улиците, както и невъзстановяване или некачествено възстановяване на настилките, което доведе до не малко  проблеми, като например увеличаване на броя на регресните покани и дела от застрахователни компании към общината за причинени щети на МПС вследствие на разкопавания или необозначаване и необезопасяване на изкопи. Това налага и прецизиране на съставите на нарушенията и размера на санкциите за тези нарушения.
С оглед на горното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, както следва:
Чл. 6 придобива следната редакция: „Чл. 6. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателно писмо и обозначаване и обезопасяване на изкопа.”
Чл. 8, ал. 1 придобива следната редакция:
Чл. 8, ал. 1  При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага след като уведоми за това писмено със заявление по образец общинската администрация и след обозначаване и обезопасяване на изкопа.
Чл. 11 придобива следната редакция: 
Чл. 11. В 1-дневен срок след постъпване на заявлението по чл. 8, ал. 1 или по чл. 9, ал. 2 от наредбата, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа:
- предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани възстановителните работи;
- последователността, в която да бъдат извършвани възстановителните работи, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица.
Чл. 13 придобива следната редакция: 
Чл. 13  Лицата, извършили  СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи при подходящи метеорологични условия в 3-дневен срок от приключване на СМР.”
Чл. 22 ал. 1 придобива следната редакция: 
Чл. 22(1)  Ежегодно, до края на месец януари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на община Хасково, предоставят в полза на община Хасково годишна гаранционна вноска в размер на 10 000 лева като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи.
Чл. 22 ал. 2 придобива следната редакция: 
Чл. 22 ал. 2 „В случаите когато, необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишната гаранционна вноска в размер на 10 000 лева, в срок до края на месец май, дружествата внасят в полза на общината допълнителна гаранционна вноска. Допълнителната гаранционна вноска се внася  в срок до края на месец май. Размерът на гаранционна вноска по ал.1 и ал.2 е равна на размера на необходимите средства за извършване на възстановителни дейности по отстраняване на некачествените възстановителни работи.
Чл. 26 придобива следната редакция: 
Чл. 26.В края на месец март, всяка календарна година комисия, назначена от кмета на община Хасково извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от предходната календарна година. При констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 22 ал.1 в размер на 10 000 лв., се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности.  В случаите когато, необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишна гаранционна вноска в размер на 10 000 лв,  съответното дружество е длъжно в указания срок да внесе допълнителна гаранционна вноска по чл.22 ал.2 от наредбата.
Чл. 28 т. 6 придобива следната редакция: 
Чл. 28 т. 6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо и /или изискванията на чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от наредбата.”
Създава се нов чл. 28а със следната редакция:
Чл. 28а, ал. 1. Наказва се с глоба от 500 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който необозначи и/или необезопаси изкоп.
ал. 2. За нарушения по ал. 1 извършени от юридически лица наказанието е  имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
Чл. 31 ал. 1 придобива следната редакция: 
Чл. 31 ал. 1. Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1. възложител на СМР, за които не е подало уведомление;
2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на  неговата компетентност;
3. възложител, който не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. възложител, който засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо и /или изискванията на чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от наредбата.
 
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
 
 
Досегашни текстове на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково
 
Чл. 6. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателно писмо.
 
Чл. 8 (1)  При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага, като уведоми за това писмено със заявление по образец общинската администрация.
(2)Към заявлението възложителят прилага:
а) план-схема на разкопавания участък;
б) план за безопасност и здраве;
в) документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо);
г) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата, освен в случаите на чл.22 от наредбата.
 
Чл. 11.  В 7-дневен срок след постъпване на заявлението по чл. 8, ал. 1 или по чл. 9, ал. 2 от наредбата, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа: 
- предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани възстановителните работи;
- последователността, в която да бъдат извършвани възстановителните работи, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица.
 
Чл. 13  Лицата, извършили  СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в сроковете, посочени в съгласувателните писма по чл. 5 и 11.

Чл. 22(1)  Ежегодно, до края на месец януари, дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на община Хасково предоставят в полза на община Хасково годишна гаранционна вноска в размер на 5000 лева като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи.
(2) В случаите, когато необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишната гаранционна вноска в размер на 5 000 лева, в срок до края на месец май, дружествата внасят в полза на общината допълнителна гаранционна вноска. Допълнителната гаранционна вноска се внася в срок до края на месец май. Размерът на гаранционна вноска по ал.1 и ал.2 е равна на размера на необходимите средства от извършване на възстановителните дейности по отстраняване на некачествените възстановителни работи. 
 
Чл. 26 (1) В края на месец март всяка календарна година комисия, назначена от кмета на община Хасково извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от предходната календарна година. При констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл.22, ал.1 в размер на 5000 лв., се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности. В случаите, когато необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишната гаранционна вноска в размер на 5000 лв., съответното дружество е длъжно в указания срок да внесе допълнителна гаранционна вноска по чл.22, ал.2 от наредбата. 
 
Чл. 28. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който:
1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това община Хасково и без за това да е издадено съгласувателно писмо по чл. 5 или 10 на наредбата;
2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо. 
 
Чл. 31 (1)  Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1. възложител на СМР, за които не е подало уведомление;
2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на  неговата компетентност;
3. възложител, който не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. възложител, който засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо. 


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Георги Иванов  – кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на чл.5 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково. 
 
Уважаеми госпожи и господа  общински съветници,
 
Съгласно чл.174, ал.1, т.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, домашното куче следва да има поставен микрочип при правоспособен ветеринарен лекар.
В чл.5 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, собствениците на домашни кучета следва да ги регистрират в тридневен срок от придобиването им или в едномесечен за новородено животно в Дирекция „ССТТТЗПОС”, но към момента не се изискваше от тях да предоставят стикер, съдържащ идентификационен код по Единния класификатор за поставения микрочип на притежаваното куче от правоспособен ветеринарен лекар.  
Поради въвеждането на задължителното чипиране на кучета, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да се допълни същия текст в чл.5 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
                      
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.174, ал.1,т.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет – Хасково допълва чл.5 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, както следва:
Чл.5. Всеки стопанин на куче е длъжен в тридневен срок от придобиването му или в едномесечен срок – за новородено животно, да го регистрира в Регистъра, заведен в Дирекция „ССТТТЗПОС”, където на стопанина се предоставя обозначителен знак за кучето, след представянето на оформен от правоспособен ветеринарен лекар имунизационен паспорт за домашни любимци (pet passport), в съответствие с Решение № 803 / 26.11.2003г. на ЕС, представяне на стикер, съдържащ идентификационен код по Единния класификатор за поставения микрочип на домашното куче от правоспособен ветеринарен лекар и квитанция за платена годишна такса за регистрация. При извършване на регистрацията от общинска администрация, собственикът на куче подписва декларация, че е запознат със задълженията си по настоящата Наредба и с размера на санкциите при неспазването й.
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково
 
 
ОТНОСНО: Допълнение на чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
През последната година се наблюдават множество случаи на животни, в т.ч. и коне, които са оставени безстопанствено, замърсяват паркове, градини и затрудняват движението на граждани и МПС-та, като създават реална опасност от възникване на ПТП. Служителите на  ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково нямат възможност да установят собствеността на описаните животни. Във връзка с това, възниква необходимостта от допълнение на текст в Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, който да даде възможност за идентифициране на животните, оставени безстопанствено. 
Съгласно чл.51, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, животните подлежат на идентификация, а съгласно ал.2 на едрите преживни и еднокопитните животни след идентификацията се издава ветеринарномедицински паспорт.
В чл.23, ал.1 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, превозни средства с животинска тяга се допускат за движение на територията на град Хасково, ако притежават регистрационен номер. Предлагам да се допълни чл.23, ал.1, т.2 с текст, с който да се изисква  при регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга, животните да бъдат идентифицирани и да притежават ветеринарномедицински паспорт.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл. 23, ал.1, т.2 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва: 
Чл.23 (1) Пътни превозни средства с животинска тяга се допускат за движение на територията на град Хасково, само ако: 
1. Са регистрирани в звено “Общинска полиция” към община Хасково, чрез подадена писмена молба от собственика на ППС. 
2. Отговарят на определените технически изисквания: имат поставени съответни светлоотразители, престилки за органични  отпадъци,  имат регистрационен номер, а животните са идентифицирани и притежават ветеринарномедицински паспорт.
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково