Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до м.юни 2012 г. вкл.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейностт...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 22.06.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС...

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ – Кмет на Община Хасково ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни...

Докладна записка относно допълнение на чл.26, ал.4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково ОТНОСНО:Допълнение на чл.26, ал.4 от Наредбата за определян и администриране на местните такси и...

Докладна записка относно изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково ОТНОСНО: Изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрир...

Докладна записка относно допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково ОТНОСНО:Допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни...

Докладна записка относно допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково Относно: Допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при...

Докладна записка относно приемане на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково Относно: Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и  Наредба з...

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост

Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1.(1) По реда на тази наредба се определя началния размер на цените при наем на имоти – общинска собственост и цени при разпореждане с общинска...