ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО:Допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

“Тролейбусен транспорт” - Хасково ЕООД има изграден охраняем паркинг, на който се репатрират автомобили, чиито водачи са извършили нарушения при паркирането. На паркинга се оставят автомобили, които не са потърсени от собствениците им за продължителен период от време.
Във връзка с гореописаното и с постъпило предложение от Общинската комисия по транспорт, предлагам престоят над 8 /осем/ часа на паркинга на “Тролейбусен транспорт” за репатрирани автомобили на бул. “Съединение”, да се заплаща по 1 /един/ лев на всеки следващ час до получаването на автомобила от собственика.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, като създава нова ал.4 на чл.30 със следния текст:
“Чл.30, ал.4 Престоят на репатрирани автомобили над 8 /осем/ часа на паркинга на “Тролейбусен транспорт” на бул. “Съединение”, се заплаща по 1 /един/ лев на всеки следващ час до получаването на автомобила от собственика.”


КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/