ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО


Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково

Относно: Допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 155/27.04.2012 г. бе приета новата наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.
При изготвянето й са пропуснати част от общински имоти, които биха могли да бъдат отдадени под наем след включването им годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост.
Това са имот с номер 000576 в землището на с. Стамболийски с площ на имота 10 дка и сградите на ученически лагер „Петрово бърдо”.
Имота в землището на с. Стамболийски е с начин на трайно ползване друга селищна територия. В случай, че наемната му цена се определи като вид земеделска земя тя е твърде ниска начална тръжна цена от гледна точка на факта, че имота не се ползва като земеделска земя, а като паркинг.
Сградите на ученически лагер „Петрово бърдо” са в състояние изискващо влагането на допълнителни средства с оглед на това те да бъдат годни за ползване. Поради това считам за целесъобразно първоначалната тръжна наемната цена да бъде по-ниска за сметка на необходимите инвестиции за привеждането им във вид годен за ползване по предназначение.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:
Допълва Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост като в Приложение № 1 към същата се създава:
Точка 13. Ученически лагер находящ се в курорта Батак, местност „Петрово бърдо” включващ: двуетажна масивна сграда блок А с площ 168 кв.м., двуетажна масивна сграда блок Б с площ 168 кв.м., двуетажна масивна сграда блок В с площ 168 кв.м., и едноетажна сграда кухненски блок с площ 378 кв.м. – базисна месечна наемна цена в размер на 200,00 лева без ДДС.
Точка 14. Имот с номер 000576 в землището на с. Стамболийски с площ на имота 10 дка - базисна месечна наемна цена в размер на 400,00 лева без ДДС.


ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Изготвил:
Нуршен Малкоч
Директор дирекция „ССТТТЗПОС"