ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Във връзка с подобряване работата на общинските служби и осъществяване на контрол при извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Хасково, е необходима промяна на текстовете от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково, както следва:                                                                                                                                     
§1 Чл.20 придобива следната редакция: За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 19 или след изтичане на указания в съгласувателното писмо срок за възстановаване  се съставя констативен протокол, в който се отразява качеството на извършени възстановителни работи. При констатиране на неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи предписва се срок за изпълнението им и се прилагат разпоредбите на глава осма.
§2 Чл.22, ал.1 придобива следната редакция: Ежегодно, до края на месец януари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на община Хасково, предоставят в полза на община Хасково годишна гаранционна вноска в размер на 5000 лева като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи.
§3 Създава се нова ал.2 на чл.22 с текст: В случаите когато, необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишната гаранционна вноска в размер на 5000 лева, в срок до края на месец май, дружествата внасят в полза на общината допълнителна гаранционна вноска. Допълнителната гаранционна вноска се внася  в срок до края на месец май. Размерът на гаранционна вноска по ал.1 и ал.2 е равна на размера на необходимите средства за извършване на възстановителни дейности по отстраняване на некачествените възстановителни работи.
§4 Чл. 23, ал.2 придобива следната редакция: При съставен констативен протокол с констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи и неизпълнено предписание в срок  по чл.20 се задържа целия размер гаранционната вноска внесена по реда на чл. 21. При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи, съгласно констативен протокол,  съставен след изтичане на 3-месечения срок от датата на съставяне на протокола по чл.20 и неизпълнено предписание в срок  също се задържа целия размер гаранционната вноска внесена по реда на чл. 21 и се прилагат разпоредбите на глава осма.
§5 Към чл.23 се създава нова ал.3 с текст: Гаранционната вноска, внесена по реда на чл.21, не се възстановява и когато се засипят изградени или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата. В тези случаи се прилагат и разпоредбите на глава осма.
§6 Чл. 26 придобива следната редакция: В края на месец март, всяка календарна година комисия, назначена от кмета на община Хасково извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от предходната календарна година. При констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 22 ал.1 в размер на 5000 лв., се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности.  В случаите когато, необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишна гаранционна вноска в размер на 5000 лв,  съответното дружество е длъжно в указания срок да внесе допълнителна гаранционна вноска по чл.22 ал.2 от наредбата.
§7 Към чл. 28 се създава нова т.6 с текст: „извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо.”
§8 Към чл.31, ал.1  се създава нова т.6 с текст: „извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо.”

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:
                /инж.Георги Иванов/

Изготвил:
         /Дарина Колева – н-к отдел „Градоустройстройство и градска среда” на община Хасково/


ДОСЕГАШНИ ТЕКСТОВЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Чл. 20. За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 19 се съставя двустранен протокол от упълномощени представители на общинската администрация и на възложителя. Неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния протокол, предписва се срок за изпълнението им и се прилагат разпоредбите на глава седма. /доп. с Решение №637 от 24.09.2010 г./
Чл.22 Ежегодно, до края на месец януари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на община Хасково предоставят в полза на община Хасково годишна гаранционна вноска в размер на 5000 лева като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи.
Чл.23 (2) При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи гаранционната вноска в размер на 60 лв./кв.м., внесена по реда на чл. 21 не се възстановява и се прилагат разпоредбите на глава седма.
Чл. 26 (1) В края на месец декември, всяка календарна година комисия, назначена от кмета на община Хасково извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от текущата календарна година, за които е констатирано некачествено изпълнение на възстановителните работи. При повторно констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 22 в размер на 5000 лв., се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности.
Чл. 28. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който:
1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това община Хасково и без за това да е издадено съгласуателно писмо по чл. 5 или 10 на наредбата;
2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
Чл. 31 (1)  Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1.  възложител на СМР, за които не е подало уведомление;
2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на  неговата компетентност;
3. възложител, който не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. възложител, който засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.