ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО:Допълнение на чл.26, ал.4 от Наредбата за определян и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Със свое Решение №98 от 24.02.2012 г., Общински съвет – Хасково измени и допълни чл.26, ал.4 в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като бяха допълнени преференциите за някои категории от населението, както следва:
«Чл.26 (4) Размерът на таксата се заплаща 50% намаление за:
- Деца сираци;
- Деца на самотен родител;
- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;
- Деца със специални образователни потребности.”
През последните години в Община Хасково зачестиха случаите на отглеждане и възпитание на деца в приемни семейства. С оглед стимулиране и подпомагане на тази социални услуга, която е алтернатива за децата, отглеждани в домове без родителска грижа, предлагам и за децата в приемни семейства, таксата за ползване на детски заведения да се заплаща с 50% намаление.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл.26, ал.4 в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:
«Чл.26 (4) Размерът на таксата се заплаща 50% намаление за:
- Деца сираци;
- Деца на самотен родител;
- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;
-- Деца, отглеждани в приемни семейства.”

КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/