ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково

Относно: Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и  Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

През 2011 година бяха направени редица промени в Закона за общинската собственост. Налице са различия в досега използвания ред за управление на общинската собственост по Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково и направените промени в закона. Една от тези промени засяга срока за отдаване под наем на публична общинска собственост, който с измененията в закона позволява да бъде до 10 години.
Наред с това считам, че би било добре в наредбата касаеща общинската собственост да бъдат фиксирани условията, при които наемните договори се прекратяват. В случая срокът за прекратяване на наемните правоотношения при неплащане на месечните наемни вноски е намален от три месеца на един, съобразно възможностите които дава закона в тези случай. В новата наредба е предвидена и депозитна вноска в размер на един месечен наем, гарантираща че при прекратяване на наемните правоотношения няма да са налице несъбрани задължения.
Подробно е описана и процедурата при отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, преминали на делегирани бюджети. Предвидена е и възможността за почасовото отдаване на гореописаните имоти.
Тъй като към настоящият момент няма нормативен акт, който да определя реда за приемане на дарения в полза на общината в новата наредба са разписани и тези правила.
Реда за определяне на базисните наемни цени и цените при разпореждане с общинска собственост в случаите когато процедурата не изисква провеждане на търгове и конкурси, действащата до сега наредба за общинска собственост препращаше към други решения на Общински съвет, в които са определени тези цени. В новата наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост всички тези решения са обединени и са определени базисни такси за ползване на общински обекти за 1 час. Предвидено е обектите, които са разположени на улици, ограничители на зони, да се включват в зоната с по-висок размер на наема или цена при разпореждане с общинска собственост, като в допълнителните разпоредби са посочени границите на зоните.
Нов момент е и възможността наемната цена за помещения, при отдаването им под наем на пенсионерски клубове и организациите на хора с увреждания да бъде 50 % от размера, определен в Приложение № 1 към тази наредба.
И в двете наредби са включени санкции при неправомерно ползване на общински имоти.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:
1.Отменя Наредба за общинската собственост, приета с решение № 135 от 27.06.2008 година и решения № № 37/25.01.2008 г., 38/25.01.2008 г., 616/27.08.2010 г., 68/03.02.2012 г., 69/03.02.2012 г. и 77/03.02.2012 г. на Общински съвет - Хасково.
2.Приема Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и  Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.


ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково


Изготвил:
Нуршен Малкоч
Директор дирекция „ОС”

Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост