Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково

  НАРЕДБА   ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ПРИЮТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО     ГЛАВА І Общи положения &n...

Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на гражданите на Община Хасково

              ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     Ра...

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково

            НАРЕДБА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАС...

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково

Вижте прикачения файл   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НАРЕДБА   ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ...

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост

Н А Р Е Д Б А   ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   &nbs...

Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на община Хасково

Глава първа  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наредбата определя предварителни и превантивни мерки за осигуряване на ефективни действия по защита на населението и обектите при бедствия, както и провежд...

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Х А С К О В О     Н А Р Е Д Б А   за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасков...