Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на гражданите на Община Хасково

              ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     Ра...

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково

            НАРЕДБА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАС...

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост

Н А Р Е Д Б А   ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   &nbs...

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково

Вижте прикачения файл   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НАРЕДБА   ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ...

Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на община Хасково

Глава първа  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Наредбата определя предварителни и превантивни мерки за осигуряване на ефективни действия по защита на населението и обектите при бедствия, както и провежд...

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Х А С К О В О     Н А Р Е Д Б А   за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасков...