ПРАВИЛНИК  ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД  ХАСКОВО И РЕДА  ЗА ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ

 

 

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда видовете почетни отличия и звания, които се присъждат от Общински съвет – Хасково,  както и реда за присъждането им и за тяхното връчване.

 

Г л а в а   в т о р а

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ НА ГРАД ХАСКОВО

 

Чл. 2. Общински съвет  - Хасково може да присъжда следните почетни отличия и звания:

1. Почетно отличие „Почетен знак на град Хасково“;

2. Почетно звание „Почетен гражданин на град  Хасково“.

 

Г л а в а   т р е т а

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО

 

Чл.3. Почетният знак представлява релефно изображение на герба на град Хасково и закрилницата на град Хасково – Пресвета Богородица. Отличието се поставя върху подложка в специална кутия с надпис „Почетен знак на град  Хасково“.

 

Чл.4. Общински съвет – Хасково  присъжда  това почетно отличие на български и чуждестранни граждани, юридически лица и институции за големи заслуги към града и към неговите граждани.

 

Г л а в а   ч е т в ъ р т а

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ХАСКОВО

 

Чл.5. Със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се удостояват:

1. Изтъкнати български граждани за изключителни заслуги, принос и постижения в областта на обществения живот, стопанската дейност, науката, здравеопазването, образованието, културата, спорта и други области, свързали своята професионална и обществена дейност с град Хасково и допринесли за неговото развитие, национален и международен прeстиж.

2. Чуждестранни граждани с изключителен принос за развитието на град Хасково и Република България.

3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации.

 

Чл.6. На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се връчва Почетен знак с герба на град Хасково и Грамота от Общински съвет – Хасково.

 

Чл.7. Общински съвет - Хасково може да отнема званието „Почетен гражданин на град Хасково” на лица, които са осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, на тези, които с постъпките си петнят името на града и страната, или при отправена писмена молба от страна на удостоения.

 

 

Г л а в а  п е т а

РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО И СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ХАСКОВО“.

 

Чл.8. Предложения за удостояване с Почетен знак на град Хасково или със званието „Почетен гражданин на град Хасково“  могат да правят:

1.Кметът на Община Хасково;

2.Председателят на Общински съвет – Хасково;

3.Представителните групи в Общински съвет – Хасково;

4.Група от минимум петима общински съветници от Общински съвет – Хасково;

5.Инициативни комитети, съставени от минимум 50 души, имащи отношение и са компетентни в съответната област, в която има принос, заслуги и/или постижения предложеният за удостояване с почетното звание гражданин.

 

Чл.9. Предложенията за удостояване с Почетен знак на град Хасково и със званието „Почетен гражданин на град Хасково“ се внасят в Деловодството на Общински съвет – Хасково до 31 май на съответната година.

 

Чл.10. Предложенията се разглеждат от Комисия за удостояване с почетни отличия и звания на град Хасково до 30 юни на съответната година. Комисията взема решение да предложи на Общински съвет – Хасково за присъждане или отказ от присъждане на почетно отличие или почетно звание. Решението на комисията се предоставя за разглеждане от съответните постоянни комисии в Общинския съвет.

 

Чл.11. Комисията за удостояване с почетно отличие или с почетно звание на град Хасково се избира от Общинския съвет в началото на мандата му и е в състав: председател, който е председателят на ОбС или негов заместник, и членове - по един представител от всички Представителни групи в Общински съвет – Хасково. 

 

Чл.12. Решенията на Комисията за удостояване с почетно отличие или с почетно звание на град Хасково се вземат с явно гласуване с ¾ от гласовете на членовете ѝ.

 

Чл.13. За разглеждане и вземане на решение от Общински съвет - Хасково предложенията за удостояване с „Почетен знак на град Хасково“ и званието „Почетен гражданин на град Хасково“ се внасят веднъж годишно от председателя на Общинския съвет на сесия на Общински съвет - Хасково през месец юли. По изключение предложенията за удостояване с Почетен знак на град Хасково и със званието „Почетен гражданин на град Хасково“ могат да се внасят за разглеждане от Общинския съвет на сесия, която се провежда по друго време.

 

Чл. 14. Решенията на Общински съвет  - Хасково за удостояване с Почетен знак на град Хасково и със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се вземат с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство  от ¾ от всички присъстващите общински съветници.

 

 

Г л а в а  ш е с т а

ВРЪЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОТЛИЧИЯТА

 

Чл.15. Почетното отличие и звание по чл. 2 от настоящия Правилник се връчват от Кмета на Община Хасково и/или от Председателя на Общински съвет – Хасково.

 

Чл.16. Връчването на званието „Почетен гражданин на град Хасково” се извършва по време на празника на град Хасково – 8 септември. На церемонията удостоените със званието „Почетен гражданин на град Хасково” вписват посланието си и се подписват в Почетната книга на Община Хасково.

 

Чл.17.Решенията на  Общински съвет - Хасково за удостояването с отличията по чл.2 от настоящия Правилник, се съхраняват и са на разположение в специални класьори в Общински съвет – Хасково.

 

Чл.18 Почетната книга на град Хасково се съхранява и е на разположение в заседателната зала на Община Хасково

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Кметът на Община Хасково осигурява изработването на описаните в Правилника почетно отличие, знак и почетна книга.

§2. Удостояването с почетните отличия и звания се оповестява по подходящ начин пред населението на град Хасково.

§3. Званието „Почетен гражданин на град Хасково” може да се присъжда и посмъртно.

§4. При определени поводи Общинския съвет може да учредява допълнителни отличия.

§5. Списъкът с почетните граждани на град Хасково се публикува на официалната страница на Община Хасково и на официалното табло на Община Хасково с описание на заслугите им.

§6. След вземане на решението, на удостоения се изпраща копие от решението за удостояване и официална покана за деня, часа и мястото на провеждане на ритуала за връчване на отличието.

§7. При изгубване или унищожаване на документа за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Хасково”, по независещи от удостоения причини се издава дубликат въз основа на подадена от него писмена молба до Председателя на  Общински съвет – Хасково.

§8. Кметът на Община Хасково  отправя покани до почетните граждани за организираните от Община Хасково тържества, изпраща им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, а по повод на важни обществени обсъждания ги уведомява и изслушва становищата им.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§9. За неуредените с настоящия Правилник въпроси Общински съвет – Хасково приема отделни решения.

§10. Настоящият Правилник се приема на основание член 21, ал. 1, т. 22, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на неговото приемане на заседание на Общинския съвет.

§11. Изпълнението на този Правилник се възлага на Председателя на Общинския съвет – Хасково и на Кмета на Община Хасково.

 

 

Правилникът за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване е приет с Решение №609 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково.