П Р А В И Л Н И К

 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО И ИН ВИВО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на процедури „Ин витро и Ин виво" на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково със средства, предвидени в бюджета на Община Хасково.

 

Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедурите „Ин витро и Ин виво" се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Хасково.

 

Чл. 3. (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Хасково, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2.  Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х:№97.1/, доказан лапароскопски: 

a.липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

б.едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,

в.двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,

г.едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,

д.двустранна интерстициална или истмична стеноза,

е.състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след

пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци Ь11Р8

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х:№97.4/.

 

(2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Хасково, се финансират:

1.  Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а.аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б.гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в.други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. АРТ методи /ин витро методики/:

а.фоликулна пункция под ехографски контрол;

б.класическо ин витро оплождане;

в.оплождане чрез 1С81;

г.ембриотрансфер;

д.инсеминации от партньора или дарител;

е.ин витро матураця;

ж.тестикуларна и/или епидидимална биопсия /Те8Е, РЕ8А, МЕ8А/

(3).  Със средства, предвидени с бюджета на Община Хасково,  се

финансират и следните изследвания:

а.микробиологични,

б.спермален анализ,

в.за трансмисивни инфекции,

г.кръвногрупова принадлежност и резус фактор,

д.хормонални-преди КОХС,

е.на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС,

ж.други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,

з.индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. СЕРМ,

и.ембриоредукция,

й.предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РСО/РО8/,

к.овоцитна донация,

л.ембриодонация,

м.С1ЕТ, 21РТ и др.подобни.

 

(4) Кандидатстването за финансово подпомагане на „Ин витро и Ин виво" процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Хасково със средства приети с бюджета на общината са за един опит в рамките на текущата календарна година.

(5) Средствата, отпуснати на лица, двойки и семейства за финансово подпомагане с помощта са в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределени пропорционално на одобрените кандидати в рамките на определените за съответната календарна година средства предвидени в Бюджета на общината.

(6) Със средства по този правилник не се финансират - изследвания, манипулации и процедури в чужбина.

                          

 

ГЛАВА ВТОРА

 

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

 

 

Чл. 4. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с доказано безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

а.да са пълнолетни български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково през последната една година. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б.да нямат задължения към община Хасково /проверката се извършва служебно – местни данъци и такси и др./;

в.да са съпрузи или двойки, живеещи във фактическо съжителство, или жени без партньор, отговарящи на критериите по този правилник.

г.при изчерпване на яйчниковия резерв при процедура или др. случай, налагащи използването на донорски репродуктивен материал двойките/кандидатите се подпомагат за донорски процедури.

д.да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

 

Чл. 5. Кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция" не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане за „Ин витро и Ин виво" процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Хасково.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

 

Чл. 6. Необходими документи за кандидатстване:

а/  Заявление по образец (Приложение №1);

б/ Декларация по образец /удостоверяваща, че кандидатите не са поставени под запрещение и нямат родствена връзка помежду си (Приложение №2);

в/ Медицинска документация - актуални етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване на лечението на пациента за извършените манипулации, заключения за необходимостта от това лечение и липса на контраиндикации за дейности по асистирана репродукция;

г/ Представяне на „лична карта“ за справка при подаване на документите.

 

Чл. 7. (1) Входираните заявления за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

(2) На всеки кандидат се оформя досие, съдържащо всички подадени документи, които се предоставят на комисията за разглеждане и обсъждане.

 

Чл. 8. Комисията е в състав от 5 члена, като 2-ма от тях са общински съветници /определени от председателя на Общински-съвет Хасково /от Постоянната комисия по “Здравеопазване, екология и социални дейности“/ и 3-ма общински служители, определени със заповед от кмета на община Хасково.

 

Чл. 9. (1) 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на „Ин витро и Ин виво" процедури са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2). 3аседанията на комисията са закрити.

(З). Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено  мнозинство  от  присъстващите  при явно гласуване.

 

Чл. 10. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

а.разглежда, одобрява и изготвя предложения до Председателя на Общински съвет за финансово подпомагане на български граждани /лица, фактически съжителстващи двойки и семейства, както и жени без партньор/, живущи на територията на Община Хасково, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане;

б.осъществява оценка на съответствие с изискванията за спазване на критериите и условията, за ползване на средствата за извършване на дейности за лечението на репродуктивни проблеми;

в.последващ контрол, относно процедурите по разходване на финансовите средства за асистирана репродукция, предоставени от бюджета на Община Хасково.

 

Чл. 11. (1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(2). По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват и вещи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета.

При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

 

Чл. 12. На първото заседание комисията заседава не по-късно от 1 месец, след одобряване на бюджета на общината и определя срока и мястото за стартиране на прием документи.

 

Чл. 13. Комисията се събира на второ заседание до 14 работни дни след изтичане на срока за прием на документи и разглежда входираните заявления.

(1) При възникнала необходимост от допълване на подадените документи,  комисията уведомява писменно кандидатите в 3 /три/ дневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок не по-кратък от 7 /работни/ дни за да предоставят необходимата информация и определят датата за провеждане на следващото заседание.

(2)  Комисията взема решение:

а/ за одобряване или отказ на кандидатите за отпускане на средства за финансиране и в срок от 5 /пет/ работни дни след разглеждане на всички заявления, вкл. и тези разглеждани по чл. 13, ал.1;

б/ комисията изготвя списък на одобрените кандидати и определя размерът на помощта;

в/ след което внася предложение до Председателя на комисията за гласуване в Общински съвет – Хасково;

г/ след взетото решение всеки кандидат се уведомява писменно.

 

Чл. 14. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа: разгледаните заявления по входящ номер; посочва неодобрените и мотивите за отказ; описва одобрените заявители, и отпуснатата сума. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

 

Чл. 15. Подпомогнатите лица, при които е настъпила бременност и последващо раждане, са длъжни да  уведомят за обстоятелството Община Хасково.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 16. Членовете на комисията и лицата по чл. 11 от настоящия Правилник, както и служителите на общинска администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

 

Чл. 17. (1) Паричната сума, определена с решение на комисията, се отпуска на лечебното заведение за асистирана репродукция, посочено от заявителя, което има подписан договор с Националния фонд „Ин витро“.

(2) Сумата се отпуска по банков път до 1 /един/ месец, след представяне на първичен счетоводен документ от лечебното заведение в рамките на календарната година.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият Правилник е приет на заседание на Общински съвет – Хасково с  Решение  №591/ 15.04.2022 г.

 

§ 2.Правилникът влиза в сила от 18.04.2022 г.

Прикачени файлове