ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ от Община Хасково на семейства или самотни родители с живородено или осиновено дете, съгласно определените за тази цел парични средства в бюджета на общината.

Чл. 2. Размерът на еднократната финансова помощ по чл.1 се определя ежегодно в бюджета на общината за съответната година.

 

.

 

ГЛАВА  ВТОРА

РЕД И УСЛОВИЯ

 

Чл. 3 /1/ Право да получи одобрената финансова помощ има майката на живороденото/осиновеното дете, вписана в акта за раждане, като съответно всеки от родителят/ите/ или осиновителят/ите/ има право да подаде заявление за отпускане на финансова помощ.  

            /2/ В случай че майката почине преди срока по чл. 6, ал. 2 за подаване на заявление за отпускане на финансовата помощ от общинския бюджет, другият родител на детето има право да подаде документите по чл. 6 от правилника и да получи финансовата помощ.

            /3/ Финансовата помощ се отпуска до трето дете включително. В случай, че при раждане на третото дете се родят близнаци, тризнаци или повече деца, финансовата помощ се отпуска за всяко от децата по отделно. Тази разпоредба се прилага и при едновременно осиновяване на близнаци, тризнаци или повече деца.

            /4/ При определяне на поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането на детето, за което се иска помощта.

 

Чл. 4 /1/ Лицата по чл. 3 имат право на еднократна финансова помощ за живородено дете, независимо от доходите на семейството, при наличие на следните условия и изисквания:

1. Не са им отнети или ограничени родителските права.

2. Да не са предоставили за отглеждане/осиновяване дете/деца.

3. Да нямат настанено/и дете/деца в специализирани институции, социални заведения и домове, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

4. Живороденото/осиновеното дете е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Хасково и към момента на подаване на Заявлението-декларация, родителите/осиновителите да имат настоящ адрес на територията на общината, и поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на община Хасково, не по-малко от 3 /три/ години, считано от датата на подаване на Заявлението-декларация.

5. Родителите (и двамата) да са навършили 18-годишна възраст към датата на раждане на детето или  да са изпълнили условията на чл. 6, ал. 2 от СК към датата на раждане на детето, и поне единият да е български гражданин.

6. Родителите (и двамата) на живороденото/осиновеното дете/деца да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на Заявлението – декларация.

7. Родителите (и двамата) на живороденото/осиновеното дете/деца да имат непрекъснати здравно-осигурителни права към момента на подаване на Заявлението за финансова помощ.

8. /1/ Родителите (и двамата) на новороденото/осиновеното дете следва да нямат изискуеми задължения към Община Хасково към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансовата помощ.

            /2/При подаване на Заявление за еднократна финансова помощ от родител, отглеждащ сам дете/деца, изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  следва да са налице само за този родител.

            /3/Ако единият или двамата родители/осиновители са редовни студенти и учат в друго населено място, за срока на следването не се изисква той/те да имат настоящ адрес на територията на община Хасково. В този случай не се прилага и изискването за настоящ адрес на детето.

            /4/Студентското положение на родителите/осиновителите се удостоверява с официален документ (Уверение) от съответното висше училище.

             

 

Чл. 5   При осиновяване на дете до 5 /пет/ годишна възраст осиновителят/осиновителите имат право да получат еднократна финансова помощ, ако изпълняват  всички условия като за живородено дете по чл. 4

 

Чл. 6 /1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на Заявление-декларация по образец.

            /2/ Заявлението се подава от родителят/ите/ или /осиновителят/ите/ на живороденото/осиновеното дете в деловодството на община Хасково в срок до 6 /шест/ месеца, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.

            /3/  Към заявлението се прилагат:

1.Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка на майката, заверен от съответната банка;

2.Официален документ, (Уверение), удостоверяващ студентското положение на родителите/осиновителите редовни студенти, във висше училище, намиращо се на територията на община Хасково или друго населено място.

3. Копие от диплома за завършено минимум средно образование

/4/ Към заявлението служебно се прилагат:

  1. Служебна информация за детето, родителите/осиновителите, относно постоянен и настоящ адрес, семейно положение, съпруг/а и деца, както и други справки по гражданско състояние, извън посочените в ал.3, и се предоставят на Комисията, заедно със Заявлението-декларация и приложените към него документи .
  2. Справка от официалния сайт на Национална агенция по приходите за здравно-осигурителен статус на родителите.

           

Чл. 7 /1/ Заявлението по чл. 6 от настоящия Правилник се подава в деловодството на Община  Хасково и се внася в Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за получаване на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково.

/2/ Подадените Заявления се завеждат в отделен регистър по реда на постъпванията им.

/3/ Заведените Заявления се внасят до Комисията по чл. 11 за разглеждане по реда на този Правилник.

 /4/ Когато към подаденото Заявление липсват някои от изискуемите документи съгласно чл. 6 от този Правилник или се установи, че заявителят/те не отговарят на изискванията на този Правилник, лицето/та се уведомява/т за това писмено.

/5/ В случай, че в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 4 лицето не приложи липсващите документи или не отстрани недостатъците, Комисията прекратява преписката и се произнася с писмено решение за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ.

/6/ При постановен отказ, лицето няма право да подава ново Заявление за получаване на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково за същото дете, освен при условията на чл.99 от АПК.

 

Чл. 8 Комисията разглежда подадените Заявления и приложените документи към тях и излиза с предложение за одобрение или отказ на еднократна финансова помощ.

           

Чл. 9 На основание предложението на Комисията, в 7-дневен срок Кметът на Община Хасково издава заповед за отпускане или за отказ да бъде отпусната еднократна финансова помощ по всяко одобрено/отказано Заявление поотделно.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Чл. 10. За разглеждане и одобряване на Заявленията за получаване на финансова помощ по реда на този Правилник се създава комисия към община Хасково за разглеждане и одобряване на Заявленията за финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково /наричана за краткост в този Правилник – Комисията/. Членовете на Комисията не получават възнаграждение за работата си.

 

Чл. 11 /1/ Комисията се състои от:

1. Председател - Заместник-кмет на Община Хасково;

2. Секретар - Представител на Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” на община Хасково;

3. Членове:

1. Представител на Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”, отдел „ГРАОН“;

2. Представител на Постоянната комисия по бюджет и финанси на Общинския съвет, определен с решение на комисията;

3. Представител на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности на Общинския съвет, определен с решение на комисията;

4. Представител на дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“ отдел ПНО ;

5. Представител на Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”, отдел „Здравеопазване и социални дейности“;

            /2/ Кметът на Общината конституира Комисията и определя пълния състав на членовете ѝ с писмена заповед в четиринадесет дневен срок, след приемане на настоящия правилник. При промяна в членовете на Комисията, в същия срок кметът на Община Хасково издава съответна заповед за промяна в състава на Комисията.

 

Чл. 12 /1/ Първото заседание на Комисията се осъществява в срок до 14 /четиринадесет/ дни от издаване на Заповедта по чл.11, ал.2 от Правилника.

/2/ Председателят ръководи заседанията, а секретарят отчита резултатите от гласуванията и следи за правилното водене на протокола за съответното заседание. Председателят определя и лице, което да води протокола – постоянно или за всяко отделно заседание.

/3/ При отсъствие на председателя, заседанията на Комисията се ръководят от секретаря и се избира член от състава, който да изпълнява функцията на секретар, за съответното заседание.

/4/ При отсъствие на секретаря, се избира член от състава, който да изпълнява функцията на секретар за съответното заседание.

 

Чл. 13 /1/ Комисията заседава само в работни дни, един път месечно, при наличие на  постъпили искания за отпускане на финансова помощ.

            /2/ При необходимост, по искане на член на Комисията и по преценка на председателя на Комисията може да се проведе и извънредно заседание, но не повече от едно извънредно заседание месечно.

            /3/ Комисията заседава в сградата на община Хасково, като провеждането на заседанията ѝ се подпомага организационно-технически от администрацията на Общината.

            /4/ За редовно заседание членовете на Комисията се уведомяват по и-мейл не по-късно от 3 /три/ работни дни предварително, а за извънредно – не по-късно от 24 часа преди заседанието.

/5/ За всяко заседание на Комисията се води протокол, който се подписва от лицето, което го е съставило, и от Председателя и секретаря на Комисията. Всеки член на Комисията има свободен достъп до постъпилите искания и до всички протоколи, включително и като получава копия от протоколите, които се заверяват от секретаря на Комисията.

 

Чл. 14 /1/ Комисията може да взема решения ако присъстват половината + 1 от членовете ѝ.

/2 /Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/3/ Изплащането на финансова помощ се осъществява само след легитимно взето решение на Комисията и издадена заповед по чл.9 от този Правилник. За взетите решения и издадени заповеди за отпускане на еднократна финансова помощ лицата по чл. 4 се уведомяват писмено.

           

            Чл. 15 /1/ Еднократната финансова помощ се изплаща по банков път в едноседмичен срок, след влизане в сила на заповедта по чл. 9 от този Правилник, като банковите разходи са за сметка на община Хасково. 

            /2/ При изчерпване на предвидените в бюджета на община Хасково финансови средства за текущата година, необходимите средства се залагат в бюджета за следващата година. В този случай еднократната финансова помощ се изплаща на лицата в едноседмичен срок след влизане в сила на Решението за приемане на бюджета на общината за следващата година.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§. 1 По смисъла на този Правилник, съгласно §. 1, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, „родител, отглеждащ сам дете/деца” е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

 

§. 2 По смисъла на този Правилник, съгласно §. 1, ал. 1, т. 3 т.1 от Закона за семейните помощи за деца „семейството“ включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак);

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак);

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак).

 

§. 3 При подадени документи по чл.6 преди приемането на настоящия Правилник, същите да бъдат разгледани на първото заседание на Комисията по чл.10,

 

§. 4 Правото на еднократна финансова помощ по реда на настоящия Правилник се ползва за всяко живородено или осиновено дете след 01.10.2019 г., освен ако за него не е получена еднократна помощ по реда на приетите Правила с Решение №887/19.04.2019 г. на ОбС-Хасково.

 

 

 

 

Този Правилник е приет с Решение №105 от 26.06.2020 г.. на Общински съвет –Хасково.