Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда и критериите за разпределение на финансови средства от Община Хасково за подпомагане на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на общината, както и редът за отчитане на разходваните средства.

 

Чл.2. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община Хасково.

 

Чл.3. Общински съвет –  Хасково  ежегодно утвърждава с бюджета на Общината целеви средства за финансово подпомагане на  спортните клубове по тази наредба.

 

Чл.4. Конкретният размер на предоставяните финансови средства се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.

 

Чл. 5. Финансовото подпомагане по тази наредба се предоставя на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт и спорт за всички, за осъществяване на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, за закупуване на спортна екипировка, спортни уреди и спортни съоръжения.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.6. За финансово подпомагане по тази наредба могат да кандидатстват  всички спортни организации по смисъла на чл.17 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ обн. ДВ бр.86 от 18.10.2018г. , отговарящи на следните условия :

1. Да са вписани в централният регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и да имат пререгистрация на ЮЛНЦ в регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията към 31.12.2020г. Справката за горните обстоятелства се извършва по служебен път.

2. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в публичния Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове при Министерство на младежта и спорта /ММС/ или Българския футболен съюз /БФС/. Справката за горните обстоятелства се извършва по служебен път.

3. Да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

4. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;

5. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

6.  Право на финансово подпомагане от Община  Хасково имат спортни клубове, които имат треньори с професионална правоспособност и квалификация /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа или международни сертификати за правоспособност/;

7. Да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Хасково минимум една спортно-състезателна година преди получаване на първия транш от финансовото подпомагане.

8. Да са изпълнили задълженията си към Община Хасково по предходно финансово подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;

9. Туристически дружества и хора с увреждания.

 

Чл.7 /1/Не се подпомагат спортни клубове:

1. На които Община Хасково е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за клуба или на свързани с тях лица и на клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя.

2. Търговци и търговски дружества;

3. Регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза;

4. В които членове на отбора или индивидуални състезатели са навършили 20-годишна възраст и са участвали в турнири. Забраната в разпоредбата на т.4 се отнася единствено за получаване на точки за състезатели над 20-годишна възраст.

5. Професионални спортни клубове

/2/ Не се подпомагат спортни клубове по тази Наредба, ако за тях е налице едно от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. намира се в ликвидация;

3. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;

4. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване.

/3/ Не се допуска двойно финансиране под формата на подпомагане за едно и също участие в спортно събитие на спортен клуб със средства от държавата и от общината по тази Наредба.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОРТОВЕ

   

Чл.8. Ежегодно, в срок до 10 януари на текущата година, заинтересуваните спортни клубове подават до Кмета на Община Хасково  заявление за финансово подпомагане, съгласно Приложение 7.

 

Чл.9. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат приложените към настоящата наредба образци: Приложение 2 , Приложение 3,  Приложение 4,

Както и следните документи:

1. Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2. Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния  клуб, с номера на банковата  сметка;

3. Копие от регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо).

4. Списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри. Списъкът следва да е придружен от копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа(лиценз) или международни сертификати за правоспособност, като за целите на доказване се признават само документи, които са одобрени съгласно действащите разпоредби за съответната спортна федерация/ ведно с документи доказващи правоотношението на същите със спортния клуб.

5. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, както следва Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско първенство, Балканско първенство, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството. Международните турнири, които не са част от календара на съответната спортна федерация не се включват в справката и не влияят при определяне на финансовото подпомагане;

6. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството. Националните турнири, които не са част от календара на съответната спортна федерация не се включват в справката и не влияят при определяне на финансовото подпомагане ;

7. Спортният календар на съответната федерация за годината, за която се иска финансово подпомагане;

8. Копие от Списъка на картотекираните състезатели, подпечатан от съответната Федерация.

9.Утвърден график и място на тренировки, заверен с подпис и печат от председателя на спортния клуб;

10. Копие от сключен договор за ползване на спортен обект;

11. Отчет на спортния клуб за получените от Община Хасково и разходвани средства за предходната година, изготвен съгласно Приложение 8.

12. Телефон за връзка /стационарен, мобилен /, e-mail адрес и лице за контакт.

 

Чл.10. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.8, Кметът на Община Хасково със заповед назначава комисия в състав от 9 члена, включваща: заместник-кмет, представител от Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“, експерт „Спортни дейности” на Община Хасково, юрист, икономист, двама общински съветника от Общински съвет – Хасково, по един представител от спортните клубове от колективните и от индивидуалните спортове.

Комисията избира председател между своите членове.

 

Чл.11. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и определя точките и сумата за финансово подпомагане съобразно критериите за оценка по глава трета – Приложение 1, в попълнените от кандидатите формуляри.

(2) Общата сума на средствата, предвидени за подпомагане на всеки  спортен клуб, подпомаган по реда на глава трета от тази Наредба, се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този ред клубове, съгласно чл.11, ал.4 от настоящата наредба.

(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на съответната част от средствата за подпомагане на спортните  клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.

(4) Средствата за подпомагане на спортните клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково се разпределят както следва:

– 54% за подпомагане на спортни клубове - индивидуални спортове, съобразно процентното ниво и критериите за оценка по Приложение 1.

– 39% за подпомагане на колективни спортове, съобразно процентно разпределението по видове спорт критериите за оценка по Приложение 6.

– 2% за хората с увреждания и туристическите дружества.

– 5% резерв.

(5) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. Състав на комисията;

2. Опис на получените за разглеждане заявления;

3. Мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. Спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(6) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т.4 на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Хасково за съответната година за финансово подпомагане на  спортните  клубове.

 

Чл. 12. В петдневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на Кмета на Община Хасково  за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет - Хасково за сведение.

 

Чл. 13. Условията за финансово подпомагане от Община Хасково по реда на тази глава, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СПОРТОВЕ

 

Чл.14. Община Хасково подпомага финансово спортни клубове, осъществяващи спортна дейност за развитие на Детско-юношеските школи /ДЮШ/ на територията на Общината, за създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни занимания по вид спорт, с цел подобряване здравния статус, физическата и психическа дееспособност, селекция на млади и перспективни състезатели.

 

Чл.15. Ежегодно, в срок до 10 януари на текущата година, заинтересованите спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Хасково заявление за финансово подпомагане по реда на глава четвърта, съгласно Приложение 7.

 

Чл.16. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат приложения към настоящата наредба образец – Приложение 6,  

както и следните документи:

1. Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2.Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния  клуб, с номера на банковата  сметка;

3. Копие от регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо).

4.Списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри. Списъкът следва да е придружен от копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа(лиценз) или международни сертификати за правоспособност, като за целите на доказване се признават само документи, които са одобрени съгласно действащите разпоредби за съответната спортна федерация или БФС/ ведно с документи доказващи правоотношението на същите със спортния клуб. 

5.Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, както следва Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско първенство, Балканско първенство, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участващите отбори в първенството. Международните турнири, които не са част от календара на съответната спортна федерация не се включват в справката и не влияят при определяне на финансовото подпомагане;

6. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участващите отбори в първенството. Националните турнири, които не са част от календара на съответната спортна федерация не се включват в справката и не влияят при определяне на финансовото подпомагане ;

7. Спортният календар на съответната федерация за годината, за която се иска финансово подпомагане;

 8. Актуален списък на групите при ДЮШ (картотекирани състезатели), съдържащ трите имена и дата на раждане на спортиста, които са участвали в държавното първенство (класиране) и купа България на съответната Федерация и БФС по възрастови групи;

9. Утвърден график и място на тренировки, заверен с подпис и печат от председателя на спортния клуб;

10. Копие от сключен договор за ползване на спортен обект;

11. Отчет на спортния клуб за получените от Община Хасково и разходвани средства за предходната година, изготвен съгласно Приложение 8.

12. Телефон за връзка /стационарен, мобилен /, e-mail адрес и лице за контакт.

 

Чл.17. (1) Комисията по чл.10 от тази наредба разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и определя точките и сумата за финансово подпомагане съобразно критериите за оценка по глава четвърта – Приложение 5 и Приложение 6, и разпределя максимума на сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

(2) Общата сума на средствата, отпускани на всеки спортен клуб, подпомаган по реда на тази глава, се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този ред клубове, разпределение съгласно чл.11, ал.4 от настоящата наредба. Финансирането на детско.юношеската школа на БК "Хасково" е 20% от отпуснатите средства от бюджета на Община Хасково за колективните спортове. /доп. с Решение №555 от 25.03.2022 г./

(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на съответната част от средствата за подпомагане на спортните клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.

(4) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. Състав на комисията;

2. Опис на получените за разглеждане заявления;

3. Мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(5) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по ал.2 с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община - Хасково за финансово подпомагане на спортните  клубове.

 

Чл.18. В петдневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на Кметът на Община Хасково за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет - Хасково за сведение.

 

Чл.19. Условията за финансово подпомагане от Община Хасково по реда на тази глава, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.

 

Чл.20. Хасковските спортни клубове, отговарящи на условията на глава четвърта от тази наредба и кандидатстващи за финансово подпомагане по реда предвиден в нея се класират съобразно критерии за оценка съгласно Приложение 5 – критерии за оценка по глава четвърта.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРОЦЕДУРА, РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.21. Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се предоставят по следния ред:

1. За всеки случай на необходимост от финансиране  спортните клубове подават писмено мотивирано искане до Община Хасково за необходимите средства.

2. Искането се утвърждава от Кмета на Общината, след проверка и одобрение на пълнотата и редовността на документите, доказващи необходимостта от исканите финансови средства от комисия, назначена от последния.

3. Средствата се превеждат  по банков път.

4. Не се превеждат средства на клубове, които към датата на внасяне на искането по т.1, не са представили в срок месечен финансов отчет за предходен период, за получени и изразходвани средства. Средствата по нови искания за финансиране се предоставят след представянето и утвърждаването на отчетите за усвоените средства от предходен период.

Чл.22.(1) Спортните клубове, за които са предвидени средства от общинския бюджет и комисията по чл.10 е определила съответния им размер, отчитат и доказват пред Дирекция “Хуманитарни дейности  и обслужване на населението”, в първите 5 работни дни на всеки следващ месец, целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащите националните счетоводни стандарти;

(2) Дирекция “Хуманитарни дейности  и обслужване на населението” разработва подробни указания за административното отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, които се утвърждават от кмета на Общината.

Чл.23.(1) Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, отчитат изразходваните  финансовите средства с финансови отчети, съгласно Приложение № 8, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. 

 (2) Към финансовия отчет клубът прилага Опис на разходооправдателните документи, съставени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.24. Община Хасково, чрез Дирекциите “Хуманитарни дейности  и обслужване на населението” и “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място.

Чл.25.  /1/ За правомерни по тази наредба се признават разходи за:

           1. работни заплати /сумата не може да надвишава 30% от общия размер на финансовото подпомагане/;

           2. наеми за ползване  спортни съоръжения;

         3. транспорт до мястото на състезанието. При ползване на лек автомобил разходите за гориво се отчитат по реда и при условията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

           4. осигурена храна на спортисти по време на състезание (без алкохол, без разходи за коктейли);

           5. съдийски такси и хонорари;

           6. спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия;

           7. материални награди (купи, медали, плакети, грамоти);

       8. нощувки във връзка със състезанието /във фактурата или заверено приложение към нея да бъде изписан брой  нощувки, списък с имена на състезателите и  треньорите и единична цена на нощувката/, не повече от 40лв.на човек за страната и не повече от 40 евро н човек за международни състезания извън Р България;

       9. задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, както и изследване чрез специален тест при наложени на територията на Р България специфични противоепидемични мерки;

           10.разходи за обучение на треньорите, хонорари на лектори, в размер не повече от 5% от общия размер на финансовото подпомагане.

           11. разходи за счетоводни услуги до 500лв. годишно.

           /2/ допустими са разходи за закупуване на необходимите специфични уреди и спортни съоръжения, с единична цена равна или по-голяма от 1000лв. /дълготрайни материални активи/, до 20% от определения общ размер за финансово подпомагане на съответния спортен клуб. В 5 годишен срок от одобряване на искането за закупуване на конкретното ДМА спортният клуб няма право да заявява финансово подпомагане за идентично ДМА.

           /3/ Всички разходи следва да бъдат пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб.

 

Чл.26. Не се признават за разход фактури за телекомуникационни услуги; офис техника и офис оборудване, ДМА – недвижими имоти /земя, сгради/, пътни превозни средства независимо от тяхното предназначение.

 

Чл.27. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение ги възстановяват в пълен размер със законовата лихва от датата на получаването.

 

Чл.28. /1/ До 31 януари на текущата година  Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“  и Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“ изготвя доклад за съответствие на представения от спортните клубове годишен финансов отчет за изразходване на получените от Община Хасково средства за предходната година  с представените ежемесечни отчети за същия период. Доклада се представя на кмета на община Хасково за утвърждаване,  преди извършването на плащания за текущата година.  

/2/ Спортни клубове, не отчели средствата в срока по чл. 8 и чл. 15, се лишават от подпомагане от Община Хасково за следващата календарна година.

/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез представени документи и декларации с невярно съдържание, не отчели финансови средства или отчели същите чрез некоректни документи, както и клубове  нарушили договорите за ползване на общинска спортна база възстановяват средствата, получени по тази Наредба през текущата година в пълен размер , ведно със законната лихва.

/4/ За спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез представени документи и декларации с невярно съдържание, не отчели финансови средства или отчели същите чрез некоректни документи, както и клубове  нарушили договорите за ползване на общинска спортна база се предвиждат за предоставяне през следващата бюджетна година на финансови средства намалени с 30% от общия размер на предоставяните средства на съответният клуб по Наредбата, като горната сума се натрупва във фонд „резерв” съгласно чл.11, ал.4, пр. 4 и може да бъде използвана за допълнително подпомагане и стимулиране на спорни клубове до края на бюджетната година по решение на комисията по чл.10 от Наредбата.

 

Чл.29. Определените по тази Наредба средства за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове се превеждат ежемесечно по подадено и одобрено заявление за разходи за предходния плащането месец.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази Наредба се приема на основание чл. 133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§2. Всички започнати преписки по предоставяне на финансово подпомагане на спортните  клубове, образувани до 31.12.2020 г., се приключват по реда на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО, приета с Решение №662/27.04.2018г. на Общински съвет – Хасково.

 

Тази Наредба е приета с Решение №247 от 18.12.2020 г.  и доп. с Решение №555 от 25.03.2022 г. на Общински съвет Хасково.