НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

           

Чл.1.С тази  Наредба се определят условията и редът за:

1.използването на спортните обекти – собственост на Община Хасково, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

2.отдаване под наем на спортни обекти, собственост на Община Хасково.

3.предоставянето на спортни обекти, собственост на Община Хасково, на концесия.

4.учредяване на възмездно или безвъзмездно право на ползване и право на строеж върху спортни обекти, собственост на Община Хасково.

 

                       

Глава втора

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 103, АЛ. 1 ОТ ЗФВС

 

           

Чл.2.(1)Спортни обекти – собственост на Община Хасково, могат да се предоставят безвъзмездно без търг за определено време за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС на спортните организации – спортни клубове и спортни федерации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, спортни организации, които имат за цел развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания,  спортни училища и студентите на Националната спортна академия "Васил Левски"или на юридически лица с нестопанска цел, определени  за осъществяване на общественополезна дейност, които имат за цел извършване на някоя от дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС.

(2)В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 104 от ЗФВС.

 

Чл.3.(1)Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до кмета на Община Хасково, към което прилага:

1.период и/или график за използването на спортния обект;

2.описание на дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще бъде използван спортният обект;

3.лицата, които ще участват в дейностите по т. 2;

4.съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по т. 2, когато такова е необходимо.

(2)Кандидатите за безвъзмездно предоставяне на спортен обект следва да отговарят на следните изисквания:

1.не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

2.не са в ликвидация;

3.нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и община Хасково, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

4.са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС – за спортните и други организации в областта на спорта.

(3)При необходимост кметът на Община Хасково може да изисква и допълнителна информация или документи от кандидатите.

(4)Кметът на Община Хасково се произнася по искането със заповед. Заповедта, с която искането се уважава, съдържа:

1.периода и/или графика за използването на спортния обект;

2.дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект;

3.условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

(5)Въз основа на заповедта, кметът на общината сключва договор.

(6)Максималният срок за безвъзмездно предоставяне ползването на спортни обекти по реда на настоящата глава е до 10 години.  

(7) Когато спортният обект е предоставен на лицензирана спортна федерация и предвидената инвестиция е осъществена изцяло, а при ползването му не са установени нарушения, договорът по ал.5 се продължава с нови 10 години.

        

Чл.4.(1)Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се използват само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

(2)Неспазването на изискванията по ал. 1 е основание за прекратяване на безвъзмездното използване на спортните обекти.

 

Чл.5.Използването се прекратява с изтичане на срока, за което е предоставено или със заповед на кмета на Община Хасково – в останалите случаи.

 

 

Глава трета

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Чл.6.(1)Отдаването под наем на спортни обекти – собственост на Община Хасково, се извършва след включването на спортния обект в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС и включването му в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.

(2)Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура по отдаване под наем на спортен обект.

 

Чл.7.(1)Спортни обекти – собственост на Община Хасково, могат да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс на  спортен клуб - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. Общинският съвет определя  наемната цена.

(2) Спортните  обекти по ал.1 се посочват в списъка по чл.104 ал.1 от ЗФВС.

(3) В едномесечен срок от обявяването на обектите по ал. 2 в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС кандидатите могат да подават писмени искания. Всяко искане трябва да е мотивирано, да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и обществен принос в спорта.

(4) Комисия, определена със заповед на кмета на Община Хасково, в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 разглежда постъпилите искания и прави предложения за приемане или отхвърляне на исканията.

(5) При подадени две или повече искания за един и същ спортен обект се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:

1. кандидатът, който развива вида спорт, за който основно е предназначен спортният обект, пред всички останали;

2. спортни федерации пред спортни клубове;

3. кандидатът с най-голям обществен принос в спорта – пред всички останали кандидати.

4. спортните клубове, които имат състезатели едновременно във възрастовите категории деца и юноши /старша и младша възраст/ или приравнените на  съответната възраст категории за конкретния вид спорт. /доп. с Решение №226/27.11.2020 г./

(6) Въз основа на предложенията на комисията по ал. 4, кметът на Община Хасково издава заповед и сключва договор за наем с избрания кандидат.

(7) Наемателите на спортните обекти не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем.

(8) В случаите, когато за спортен обект по ал.1 и ал.2, няма подадено искане в срока по ал. 3,  такова може да бъде подадено от лице, отговарящо на изискванията на чл. 108, ал. 3 от ЗФВС  и след този срок.     

        

Чл.8.(1)Спортни обекти – общинска собственост, се отдават под наем за срок до 10 или до 30 години след провеждане на търг или конкурс.

(2)Търгът или конкурсът се обявяват със заповед на кмета на общината, като за спортните обекти публична общинска собственост заповедта се издава въз основа на решение на общинския съвет, с което се определят срока за отдаване под наем, наемната цена, а при конкурс и критериите за оценка на офертите и начинът за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата. 

(3)Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Община Хасково най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите и съдържа:

1. наименованието на обекта;

2. срока за отдаване под наем;

3. правното и фактическото основание за откриване на търга или конкурса;

4. срока за подаване на офертите;

5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата – при конкурс;

6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;

7. първоначалната наемна цена, определена от общинския съвет;

8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;

9. времето и начина за оглед на обекта;

10. пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект, определена чрез оценка, изготвена от независим оценител, имащ право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители – в случаите на отдаване под наем за срок до 30 години;

11. срока на валидност на офертите;

12. размера на депозита за участие, определен при условията и по реда на Наредбата  за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково;

13. други специфични условия.

           

Чл.9.(1)В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 10 години могат да участват юридически лица, които:

1. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. не се намират в ликвидация;

3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

4. в чиито управителни органи членуват лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването се отнася и за управителите и изпълнителните директори на юридически лица;

5. нямат изискуеми задължения към наемодателя;

6. са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от - за кандидатите, които са спортни организации, или други организации в областта на спорта.

(2) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 30 години могат да участват спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1 – 5.

           

Чл.10.(1)Кметът на Община Хасково със заповед определя комисия за провеждане на търга/конкурса, която се състои от нечетен брой членове, включително председателят й, както определя резервни членове.

(2)В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и двама общински съветника – единият от които член на ПК по спорт, туризъм и младежки дейност, а другият член на ПК по обществен ред и законност към Общински съвет – Хасково.

(3)Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете, включително нейният председател.

(4)За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви.

(5)Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в търга или с членове на негови управителни или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.

           

Чл.11.(1)Участниците в търга или конкурса подават писмени оферти в срока, определен със заповедта по чл. 8, ал. 3, поставени в запечатан плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на търга/конкурса и наименованието и адресът на кандидата. Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.

 (2)Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и:

1. декларация за съответствие с приложимите изисквания по чл. 9;

2. предложение за наемна цена;

3. документите и доказателствата по чл. 109 или чл. 110 от ЗФВС;

4.к опия от документите за закупена тръжна документация и за внесен депозит участие;

5. други относими към предложенията документи.

(3)Инвестиционната програма по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗФВС не може да предвижда размер на инвестициите, по-нисък от 25 (двадесет и пет) процента от пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект по чл. 8, ал. 3, т. 10.

(4)Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.

           

Чл.12.Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.

 

Чл.13.(1) След изтичането на срока за подаване на оферти комисията по чл. 10 разглежда постъпилите оферти.

 (2) Участник, чийто плик не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1, се отстранява от търга, а пликът не се отваря.

 (3)Участник, представил оферта със съдържание, което не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 2 и 3 и/или чл. 109, или чл. 110 от ЗФВС, се отстранява и офертата му не се оценява.

           

Чл.14.(1)Оценяването на офертите при провеждане на търг се извършва по показател размер на предложената цена.

(2)Оценяването на офертите при провеждане на конкурс се извършва по следните показатели:

1. размер на предложената наемна цена;

2. размер на предвидените инвестиции;

3. възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати.

(3)При оценката по показателя по ал. 2, т. 2 се отчитат стойността на предвидените инвестиции, както и заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на програмата.

(4)При оценката по показателя по ал. 2, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС – и постигнатите от негови спортисти класирания в спортни състезания.

(5)При конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на предложената наемна цена, а при конкурс за отдаване под наем за срок до 30 години – размерът на предвидените инвестиции, съотнесен към пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект.

(6)При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.

           

Чл.15.Комисията по чл. 10 приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по търга/конкурса се предава на кмета на Община Хасково. Докладът съдържа:

1. списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;

2. класиране на участниците според оценяването на офертите;

3. предложение за определяне на спечелил търга кандидат.

           

Чл.16.(1) В 7-дневен срок след получаването на доклада на комисията кметът на Община Хасково издава заповед, с която определя за наемател кандидата, спечелил търга/ конкурса.

(2)Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга/конкурса по реда на АПК.

           

Чл.17.(1) Кметът на Община Хасково прекратява със заповед търга/конкурса, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;

3. класираните до второ място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.

(2) За заповедта по ал. 1 всички кандидати се уведомяват по реда на АПК.

           

Чл.18.(1) Договорът за наем се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на наемател.

(2)С договора наемателят поема за своя сметка всички публични задължения, дължими за имота за срока на договора, задължението за заплащане на разходите по поддръжката и текущите ремонти на обекта и в него се включва клауза в съответствие с чл. 111 от ЗФВС. С договора може да се уговори наемателят да заплаща разходите за основните ремонти.

 (3) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите по чл. 109, т. 1 и 2 или чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФВС.

 (4) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от подписването на договора.

 (5) Ако наемателят не внесе първата наемна вноска в срока по ал.4, се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя кандидатът, класиран на второ място.

 (6) Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

 (7) Когато спортният обект е многофункционален или е наета част от такъв спортен обект, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, на части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.

           

Чл. 19. По време на изпълнението на договора за наем за срок до 30 години на равни интервали, определени в договора, наемателят предоставя на кмета на Община Хасково информация за дейностите по изпълнението на инвестиционната програма и за спазването на уговорените срокове и етапи на изпълнението.

           

Чл.20.Контролът по изпълнението на договорите за наем се осъществява от ОП „Спорт и отдих”

           

Чл.21.За неуредените в този раздел въпроси относно реда и условията за провеждането на търговете/конкурсите се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково. 

 

 

Глава четвърта

КОНЦЕСИЯ

           

Чл. 22. Спортни обекти – общинска собственост, може да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. 

 

 

Глава пета

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

           

Чл.23.(1)Безвъзмездно право на ползване върху спортни обекти и безвъзмездно право на строеж върху спортни обекти – общинска собственост или за изграждане на такива обекти може да се учредяват в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и съответстват на изискванията на чл. 9, ал 1, т. т. 1 – 4 и т. 6.

(2)Възмездно право на ползване върху спортни обекти и право на строеж върху спортни обекти – общинска собственост или за изграждане на такива обекти може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 9, ал 1, т. т. 1 – 4.

 

Чл. 24. (1) Съставът на Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се определя със заповед на кмета на Община Хасково и се състои от нечетен брой членове, включително председателя й, както и  резервни членове

(2)В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и двама общински съветника – единият от които член на ПК по спорт, туризъм и младежки дейност, а другият член на ПК по обществен ред и законност към Общински съвет – Хасково.

(3)Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС разглежда подадените по реда на чл. 114 от ЗФВС заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване. Тя проверява съответствието на заявителите с изискванията на чл. 23 и за съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от ЗФВС.

 (4)Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл. 23 и/или чиито инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от ЗФВС, и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от ЗФВС, се отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.

(5)Отстранените заявители се уведомяват по реда на АПК и чрез публикуване на протокола по ал. 4 на интернет страницата на Община Хасково.

           

Чл.25.(1)Комисията по чл. 24, ал.1 класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:

1. предложената стойност на инвестицията;

2. предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите, когато правото се учредява възмездно.

(2)При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма.

           

Чл.26.(1)Въз основа на класирането по чл. 25 комисията прави мотивирано предложение до кмета на Община Хасково за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението комисията описва работата си и резултатите от нея.

(2)Въз основа на предложението по ал. 1 Кметът на Община Хасково внася в Общински съвет – Хасково, мотивиран доклад /предложение/ за приемане на решение за учредяване на ограниченото вещно право.

(3)Правото на ползване или правото на строеж се учредява от кмета на Община Хасково след решението на Общински съвет – Хасково, по ал. 2.

 

 

            ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            §. 1. По смисъла на тази Наредба „обществен принос в спорта“ е приносът на лицето по чл. 108, ал. 3 от ЗФВС, измерен чрез брой деца и юноши, заети в дадения вид спорт, брой граждани, практикуващи спорта, и инвестиции, направени в общинска спортна база.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            §. 2. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 103, ал. 2, т.2, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от ЗФВС, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА.

 

           

            Наредбата е приета с Решение №173 от 25.09.2020 г., изм. и доп. с Решение №226 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Хасково.