Н А Р Е Д Б А

 

за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи,

свързани с разкопаване

 

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1 (1)  С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Хасково.

(2) С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и органите на общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1.

 

Глава втора

Годишно съгласуване и координация

 

Чл. 2 (1)  До края на месец октомври на всяка календарна година дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на §  1, т. 3 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Хасково, предоставят в Община Хасково инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта и касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

(2)  До края на месец януари на всяка календарна година, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи през настоящата година строителни и монтажни работи, свързани с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура, като взема предвид и предоставените инвестиционни програми на дружествата по ал. 1. Графикът се предоставя на дружествата по ал. 1 и се оповестява чрез средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на Община Хасково.

(3)  Актуализации и изменения в графика по ал. 2 се допускат само в случай на доказана неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности в обществен интерес.

Чл. 3 Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Хасково от дружествата, доставчици на обществени услуги, невключени в графика по ал. 2, с изключение на случаите на повреда или авария, които трябва да бъдат отстранени незабавно.

 

 

Глава трета

Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване

 

Чл. 4 (1) Преди започване на работа възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Хасково при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване е длъжен да уведоми писмено за това със заявление по образец общинската администрация.

(2) Към заявлението възложителят прилага:

а) план-схема на разкопавания участък в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;

б) план за безопасност и здраве;

в) проект за временна организация на движението (ВОД), съгласувана със сектор „Пътна полиция” за улици в ЦГЧ или основни булеварди;

г) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата или банкова гаранция.

д) документ за платена такса за съгласуване и одобряване на проект за временна организация на движението, както и за издаване на заповед за ВОД, когато е приложимо; /Текстът е ОТМЕНЕН с Решение №45 от 10.02.2020 г. на ХАС/

Чл. 5 (1) В 7-дневен срок след постъпване на заявлението, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа:

- предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани СМР и възстановителни работи;

- последователността, в която да бъдат извършвани СМР, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица;

- условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване.

(2) При приложимост на чл. 4, ал. (2), точка “г”, съгласувателното писмо се издава в 7-дневен срок от издаване на заповедта за ВОД.

Чл. 6. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателно писмо и обозначаване и обезопасяване на изкопа.

Чл. 7 (1)  Най-малко три дни преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми общинската администрация за това.

(2) Засипването се разрешава незабавно при условията на чл. 74, ал. 2 от ЗУТ. Заснемането на съоръженията към този момент се удостоверява с подпис на геодезист.

(3) За издаденото разрешение за засипване предварително се заплаща такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. /Текстът е ОТМЕНЕН с Решение №45 от 10.02.2020 г. на ХАС/

 

 

 

Глава четвърта

Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи при повреди и аварии на елементите на техническата инфраструктура

 

Чл. 8 (1)  При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага след като уведоми за това писмено със заявление по образец общинската администрация и след обозначаване и обезопасяване на изкопа.

(2) Към заявлението възложителят прилага:

а) план-схема на разкопавания участък;

б) план за безопасност и здраве;

в) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата или банкова гаранция освен в случаите на чл.22 от наредбата.

Чл. 9 (1)  При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва  да бъдат отстранени незабавно в почивни и празнични дни или в извънработно време, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги може да започне СМР веднага, като уведоми устно дежурния към общинския съвет за сигурност.

(2)  В случаите по ал. 1 в първия работен ден възложителят подава в община Хасково заявление по образец, като прилага документите по чл. 8, ал. 1.

Чл. 10.  В деня на постъпване на заявлението по чл. 8, ал. 1 или по чл. 9, ал. 2 от наредбата, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинска администрация съставя протокол за установяване на събитието и необходимостта от представяне на допълнителни документи както следва:

а) схема за временна организация на движението (ВОД), съгласувана със сектор „Пътна полиция” за улици в централна градска част или основни булеварди;

б) документ за платена такса за издаване на заповед за ВОД. /Текстът е ОТМЕНЕН с Решение №45 от 10.02.2020 г. на ХАС/

 

Чл. 11.  В 1-дневен срок след постъпване на заявлението по чл. 8, ал. 1 или по чл. 9, ал. 2 от наредбата, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа:

- предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани възстановителните работи;

- последователността, в която да бъдат извършвани възстановителните работи, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица.

Чл. 12.  При необходимост от представяне на документите по чл. 10, т. а) и т. б), съгласувателното писмо се издава незабавно след издаване на заповедта за ВОД.

 

Глава пета

Възстановяване на техническата инфраструктура

 

Чл. 13  Лицата, извършили  СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи при подходящи метеорологични условия в 5-дневен срок след приключване на СМР – съотносими към ремонта или изграждането на подземните мрежи и съоръжения и разклонения към тях.

Чл. 14 (1)  Стените на изкопите следва да бъдат прави, вертикални и стъпаловидно оформени. Възстановяването на изкопите по улици и асфалтови алеи се извършва с инертни материали-пясък или несортиран трошен камък до ниво земно легло, като уплътняването се извършва  на пластове от земна основа  с дебелина по 20 см. Следва полагане на  трошен камък за пътна основа с минимална дебелина 35 см. След  достигане на необходимата плътност на пътната основа се възстановят стъпаловидно асфалтовите пластове от плътен асфалтобетон с дебелини равни на съществуващите пластове. За площи по-големи от 30 кв. м се възстановява съществуващата  пътна конструкция на пластове по вид и дебелина. Във всички случаи уплътняването се извършва с валяк.

(2) Възстановяването на пътната настилка да обхваща ширината на изкопа, увеличена с 30 см. от двете страни. Да се оформят правоъгълни форми със страни успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 1 см, а разкопавания с ширина по-голяма от 1,5 м – 0,6 % от нея.  Асфалтираният участък се окантва с битумна емулсия.

Чл. 15 (1)  Възстановяването на асфалтови тротоарни настилки се извършва с несортиран трошен камък с дебелина 15 см. и плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

(2)  Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 4 см., вароциментов разтвор М 50 – 4 см., уплътнен пясък – 3 см., уплътнен несортиран трошен камък – 10 см.

(3) Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В 12,5  – 15 см., пясък – 3 см., несортиран трошен камък – 10 см.

(4) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри.

(5)   Възстановяването на изкопа под горепосочените   настилки  да се изпълнява  във вида в който е намерен.

Чл. 16. Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява със същия вид растителност.

Чл. 17. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка – общинска собственост се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см.

Чл. 18. В съгласувателните писма по чл. 5 и 11 от наредбата, съгласуващият орган може да даде и допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, с оглед особеностите на терена.

Чл. 19. Преди започване и непосредствено след завършване на необходимите възстановителни работи, посочени в съгласувателните писма по чл. 5 и 11, възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи, уведомява писмено общинската администрация. Завършването на възстановителните работи в указания в съгласувателното писмо срок, се установява с констативен протокол по чл.20 от настоящата наредба, при спазване разпоредбата на чл.74 от ЗУТ. Преди това ,със заявление съгласно утвърден образец се изисква разрешение за засипване и съставяне на протокола,  /за което се заплаща такса в размер определен в чл.40, т.19 от наредбата  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.  Текстът е  ОТМЕНЕН с Решение №45 от 10.02.2020 г. на ХАС/

Цитираната такса не се дължи в случаите на чл. 72, ал.2 от ЗУТ.

Чл. 20. За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл.19 или след изтичане на указания в съгласувателното писмо срок за възстановяване  се съставя констативен протокол, в който се отразява качеството на извършени възстановителни работи. При констатиране на неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи предписва се срок за изпълнението им и се прилагат разпоредбите на глава осма.

 

Глава шеста

Размер на гаранционната вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за възстановяване на гаранционната вноска

 

Чл.21 (1) Като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, възложителят внася гаранционна вноска в размер на 70 лв. ./кв.м.

(2) В случай, че се предвижда да се извършва разкопаване на места без съществуваща настилка възложителят внася гаранционна вноска в размер на 20 лв. /кв.м.

/Текстът на чл.21 е ОТМЕНЕН  с Решение336 от 30.06.2020 г. на ХАС/

 

Чл. 22(1)  Ежегодно, до края на месец януари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на Община Хасково, предоставят в полза на общината годишна гаранционна вноска или банкова гаранция с едногодишен срок в размер на 10 000 лева като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи.

 (2)  В случаите, когато необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишната гаранционна вноска в размер на 10000 лева, в срок до края на месец май, дружествата внасят в полза на общината допълнителна гаранционна вноска. Допълнителната гаранционна вноска се внася  в срок до края на месец май. Размерът на гаранционна вноска по ал.1 и ал.2 е равна на размера на необходимите средства за извършване на възстановителни дейности по отстраняване на некачествените възстановителни работи.                                              

Чл. 23 (1) В границата на урбанизираните територии гаранционната вноска в размер на 40 лв./кв.м., внесена по реда на чл. 21, ал.1 се връща след изтичане на 3-месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на съставяне на протокол по чл. 20. Длъжностните лица извършват проверка и съставят констативен протокол с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи. Остатъкът от гаранционната вноска в размер на 30 лв./кв.м. се задържа за отстраняване на скрити недостатъци.

Внесената гаранционна вноска по чл.21, ал.2 се връща след изтичане на 3- месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на съставяне на протокол по чл. 20.

(2) При съставен констативен протокол с констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи и неизпълнено предписание в срок  по чл.20 се задържа целия размер гаранционната вноска внесена по реда на чл. 21. При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи, съгласно констативен протокол,  съставен след изтичане на 3-месечния срок от датата на съставяне на протокола по чл.20 и неизпълнено предписание в срок  също се задържа целия размер гаранционната вноска внесена по реда на чл.21 и се прилагат разпоредбите на глава осма.

(3) Гаранционната вноска, внесена по реда на чл.21 не се възстановява и когато се засипят изградени или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата. В тези случаи се прилагат и разпоредбите на глава осма.

 

Чл. 24 (1) 12 месеца след подписване на протокола по чл. 20, упълномощени от Кмета на Община Хасково длъжностни лица извършват повторна проверка относно качеството на възстановителните работи, отстранени скрити недостатъци и съставят констативен протокол.

(2) При констатиране на качествени възстановителни работи остатъкът от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 21 в размер на 30 лв./кв.м., се възстановява на възложителя. 

(3)  При констатиране на некачествени възстановителни работи остатъкът от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 21 в размер на 30 лв./кв.м., се задържа и се използва за извършване на възстановителните дейности. 

(4) Възстановяването на остатъка от гаранционната вноска, внесена по чл.21 в  размер на 30 лв./м2 , не освобождава от отговорност физическите и юридически лица, извършили възстановителните работи и в срок  до 24 месеца след подписване на протокола по чл. 20 са длъжни да отстранят проявени дефекти от скрити  недостатъци. При неотстраняването им се прилагат разпоредбите на глава осем от наредбата.

(5) При неспазване на посочените в съответните разрешителни за разкопавания срокове за възстановяне, физическите или юридически лица подлежат на санкции в размер на 10% от стойността на гаранционната вноска за всеки ден закъснение.

(6) При необходимост и възникнал спор, качеството на възстановителните работи се установява от акредитирана лаборатория, за сметка на възложителя и експлоатационните дружества.

(7) Възложителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на работите по смисъла на тази наредба.

Чл. 25. (1) Извън границата на урбанизираните територии след изтичане на 3-месечен изпитателен срок от съставяне на протокол по чл. 20 и протокол по чл.23 с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи, се възстановява пълният размер на гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 21 от наредбата.

(2) При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи се прилагат разпоредбите на глава осем.

Чл. 26 (1) В края на месец март, всяка календарна година комисия, назначена от Кмета на Община Хасково извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от предходната календарна година. При констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 22 ал.1 в размер на 10000 лв., се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности.  В случаите, когато необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности надвишават годишна гаранционна вноска в размер на 10000 лв,  съответното дружество е длъжно в указания срок да внесе допълнителна гаранционна вноска по чл.22 ал.2 от наредбата.

 

Глава седма

Административен контрол

Чл. 27  (1)  Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица;

(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал. 1 имат право:

 1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи;

 2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

(3) Средствата, набрани от отчисления в размер на 50 на сто от събраните по тази наредба приходи за общинския бюджет, представляващи глоби и имуществени санкции се разходват само за изграждане и поддържане на пътната и техническата инфраструктура, собственост на общината и за развитие на материалната база,.

 

 

Глава осма

Административно-наказателна отговорност

 

Чл. 28. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който:

1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това община Хасково и без за това да е издадено съгласувателно писмо по чл. 5 или 10 на наредбата;

2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;

3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;

5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.

6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо и/или изискванията на чл.14, чл.15, чл.16 и чл.17 от наредбата.

      

Чл. 28а, ал. 1. Наказва се с глоба от 500 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който необозначи и/или необезопаси изкоп.

ал. 2. За нарушения по ал. 1 извършени от юридически лица наказанието е  имуществена санкция в размер  000 лева.

 

Чл. 29.  За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.

/Текстът на чл.29 е ОТМЕНЕН с Решение №336 от 30.06.2020 г./

 

Чл. 30. Ако нарушението по чл. 28 и по чл. 29 бъде продължено, след като е констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.

 Чл. 31 (1)  Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:

1.възложител на СМР, за които не е подало уведомление;

2.възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на  неговата компетентност;

3.възложител, който не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4.възложител, който засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;

5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.

6. извърши възстановителните работи в отклонение от издаденото съгласувателно писмо и /или изискванията на чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от наредбата.

(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 32 и чл.33 от наредбата.

Чл. 32 (1)  Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2)  Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от упълномощени длъжностни лица общинска администрация.

Чл. 33. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1  Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 71, чл.72 и чл.74 от ЗУТ.

 

§ 2  Таксата по чл.19 от настоящата наредба, посочена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги:

          точка 19 към чл. 40:

За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ;

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./м’, но не по малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 0,20 лв./м’, но не по малко от 100 лв.;

/Текстът на §2 е ОТМЕНЕН с Решение№336 от 30.06.2020 г. на ХАС/

 

 

§3 По смисъла на тази наредба Централна градска част обхваща улиците, определени като “синя зона” в Списък – Приложение №2 към Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

§4   Такса за съставяне на протокол и издаване разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на физическата инфраструктура по §1,т.10 от допълнителните разпоредби на  Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура  – 0,20 лв./м’, но не по малко от 100 лв.

§5   Такса за съставяне на протокол и издаване разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на електронната съобщителна  инфраструктура по §1,т.13 от допълнителните разпоредби на  Закона за електронните съобщения  –   0,20 лв./м’, но не по малко от 100 лв.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ :

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Заявление за издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура чл.74,ал.2 от ЗУТ;

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Заявление за извършени възстановителни работи свързани с разкопаване, във връзка с издаване протокол за качество при възстановяване на депозит

 

Наредбата е приета с Решение №927 от 28.06.2019 г. на Общински съвет – Хасково.