НАРЕДБА

за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала

 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи разпоредби

 

Чл.1. С тази Наредба се определят редът и условията за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие в капитала; Възлагането на управлението и контрола на търговските дружества с общинско участие в капитала; Съставът и компетенциите на органите за управление и контрол; Редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения; редът за сключване на някои видове сделки; публичното оповестяване и одит на публичните предприятия с общинско участие в капитала.

Чл.2. Общински съвет Хасково упражнява правата на собственост на Община Хасково в търговските дружества с общинско участие в капитала в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба.

 

ГЛАВА ВТОРА

Образуване, преобразуване и прекратяване на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

 

Чл.3. (1) Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Общинския съвет по реда и при условията на Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за публичните предприятия и тази Наредба.

(2) Имоти и вещи - частна общинска собственост могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества, след решение на Общинския съвет по реда предвиден в Търговския закон и ЗОС, с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(3) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения: 1.изменение на устава или на дружествения договор; 2.увеличаване и намаляване на капитала; 3.сключване на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон; 4.извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник; 5.преобразуване и прекратяване на дружеството.

Чл.4. (1) Дружествата могат да бъдат: 1. еднолични дружества с ограничена отговорност; 2. еднолични акционерни дружества; 3. търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които Община Хасково притежава част от дяловете или част от акциите;  4. търговски дружества, в които едноличните общински търговски дружества притежават целия или част от капитала;

(2) Едноличните дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества са публични предприятия по смисъла на чл.2 от Закона за публичните предприятия и органите им на управление са длъжни да спазват и разпоредбите предвидени в глава втора, пета, шеста и седма на този закон и Правилника за неговото прилагане.

(3) Общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия при спазване принципите на чл.12 от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия.

(4) Общината може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, но не може да бъде неограничено отговорен съдружник.

Чл.5. (1) С акта за образуване на търговско дружество Общинският съвет решава всички въпроси от компетентността на учредителя по смисъла на Търговския закон и в зависимост от избраната правна форма.

(2) С предложението за образуване на еднолично търговско дружество, вносителят представя: 1. Проект на устав/учредителен акт на дружеството; 2. Предложение за размера на капитала и начина на формирането му; 3. Проект на договор за възлагане на управление.

Чл.6. (1) Органи на управление на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са: 1. Общинският съвет, изпълняващ функциите на общо събрание. 2. Управителят.

(2) Органи на общинските еднолични акционерни дружества са: 1. Общинският съвет; 2. Съветът на директорите /едностепенна система на управление/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна система на управление/.

Чл.7 Общинският съвет, в качеството на общо събрание, упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните общински търговски дружества. Чл.8. Общинският съвет избира представителите на общината в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закони и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества. Чл.9.Общинският съвет може да предвиди избирането на контрольор (контрольори) в едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общинския съвет.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Състав и правомощия на органите на управление

 

Чл.10. (1) Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява правомощията на общо събрание по смисъла на Търговският закон и има следните права:

1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по който това следва да се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества по реда на чл.51а, ал.1 от Закона за общинската собственост;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества при условията и по реда, регламентирани със Закона за общинската собственост.

6. взема решения за сключване на договори за съвместна дейност и за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество по реда на чл.51а, ал.2 от Закона за общинската собственост;

7. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;

8. взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;

9. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи - движими вещи на стойност над 10 000 лева;

10. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година или срокът на договора за наем е над 3 години;

11. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от Търговския закон;

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за пръв път се признават задължения или се опрощава дълг;

13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

14. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

15. взема решение за назначаване на контрольор и определя възнаграждението му;

16. избира и освобождава независимия регистриран одитор;

17. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

18. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

19. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията;

20. одобрява бизнес програмата;

21. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от учредителния акт.

Чл.11. Кметът на общината упражнява следните правомощия:

1. сключва договор за управление с управителя на едноличното търговско дружество с ограничена отговорност;

2. сключва договор за ликвидация с ликвидатора;

Чл.12. Управителят на едноличното търговско дружество има следните права и задължения:

1. да управлява оперативно дружеството и неговото имущество в съответствие с действащите нормативни актове;

2. да представлява дружеството пред собственика на капитала, държавни, съдебни, банкови и финансови институции, пред други юридически и физически лица, както и пред легитимни синдикални организации и да упълномощава с тези права длъжностни лица от дружеството;

3. да сключва, изменя, прекратява трудовите договори, налага дисциплинарни наказания; стимулира, санкционира и командирова персонала на дружеството при спазване на действащата нормативна уредба;

4. да ползва всички права за командироване в страната и чужбина за сметка на средствата на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба;

5. да разработи, организира изпълнението на бизнес-програма за развитие на дружеството за периода на действие на договора му за управление;

6. да разработва и представя всякакъв вид информация и документация, свързани с дейността на дружеството по искане на кмета на Общината и упълномощени от него лица;

7. да създава предпоставки за подобряване условията на труд;

8. да сключва договори за наем, за доставки и услуги, за възлагане на проектиране и строителство, както и в други случаи, когато с решение на общинския съвет му е предоставеното това право;

9. да отговаря за прилагане и спазване изискванията, регламентирани със закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Чл.13. (1) Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на капитала в акционерни дружества, упражнява следните правомощия:

1. учредява, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва устава на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който това следва да се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества по реда на чл.51а, ал.1 от Закона за общинската собственост и определя начина, по-който това следва да се извърши;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества при условията и по реда, регламентирани със ЗОС;

6. решава издаването на облигации;

7. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;

8. взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;

9. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размерът на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;

10. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи, представляващи движими вещи, на стойност над 10 000 лева;

11. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

13. избира и освобождава независимият одитор;

14. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

15. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, избира изпълнителен/лни член/ове и определя възнаграждението им;

16. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите или срещу членовете на надзорния и управителния съвет и назначава представители за водене на процес;

17. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, определя срока за ликвидация както и при необходимост удължава същия;

18. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от учредителния акт.

(2) Кметът на общината упражнява следните правомощия:

1. сключва договори са управление с членовете на съвета на директорите /при едностепенна система на управление/ или членовете на надзорният съвет при двустепенна система на управление.

2. сключва договори с ликвидатора;

Чл.14. (1) Съветът на Директорите:

1. представлява дружеството;

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;

3. одобрява щатното разписание на дружеството;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет или на Кмета на Общината.

5. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

(2) Надзорният съвет:

1. избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

3. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. на Кмета на Общината;

4. договорът за възлагане на управлението с членовете на управителния съвет се сключва от името на дружеството чрез председателя на надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

(3) Управителният съвет:

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;

2. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респективно на Кмета на Общината и на Надзорния съвет.

3. предприема в защита интересите на Община Хасково в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

4. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

Чл.15. Учредителните актове или уставите на едноличните търговски дружества с общинско участие се приемат от Общински съвет.

Чл.16. Управителят е длъжен на всяко тримесечие, до 15-то число на следващия месец, да представя пред кмета на общината и пред Общински съвет тримесечни отчети, анализи и доклади. Тримесечните отчети съдържат информация за: 1. междинни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти; 2. междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели.

Чл.17. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя по реда на Закона за счетоводството и се представя за приемане от Общинският съвет след предоставяне на одиторския доклад.

(2) Годишният финансов отчет подлежи на независим одит, съгласно изискването на чл.26 на Закона за публичните предприятия.

Чл.18. (1) Кметът на общината организира вътрешния финансов одит на търговските дружества с общинско участие.

(2) Финансовият одит по реда на ал.1 се извършва задължително преди изтичане на срока на договора за управление на управителя и/или съвета на директорите на общинското търговско дружество или по решение на общински съвет, при наличие на неблагоприятни данни за развитието на дружеството.

(3) Заключението на финансовия одит се внася за разглеждане от общински съвет и е основание за приемане на решение за освобождаване от отговорност на управителят, при приемане на решение за освобождаването му при изтичане срока на договора му за управление.

Чл.19. Кметът на общината изготвя доклад за резултатите от дейността на дружествата по реда и условията на чл.61 от Правилника за приложение на закона за публичните предприятия.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Изискване към състава на органите на управление

 

Чл.20. (1) Управителят или член на колективен орган за управление и контрол на търговски дружества общинска собственост могат да бъдат само лица, които отговарят на изискванията на Закона за публичните предприятия.

(2) Управителят или член на колективен орган за управление и контрол на търговски дружества общинска собственост, които са лечебни заведения, следва да отговарят и на специфичните условия, предвидени в Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

 

ГЛАВА ПЕТА

Възлагане управлението и контрола на общинските еднолични търговски дружества Правила за провеждане на избор

 

Чл.21. (1) Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на общината и съответния управител.

(2) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след решение на Общински съвет Хасково и провеждане на конкурс, при условия и по ред, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

(3) С решение Общински съвет Хасково обявява процедура за избор на членове на управителен или контролен орган на публично предприятие – еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала, определя критериите за подбор и методиката за оценка на кандидатите в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия и действащото законодателство и взема решение за назначаване на комисия за номиниране.

(4) По изключение управлението може да се възлага без провеждане на конкурс с решение на Общински съвет Хасково, но за срок не по-дълъг от 6 месеца.

Чл.22. Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Чл.23. (1) Договорите за управление се сключват за срок от три до пет години.

(2) Договорите за управление на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се сключват за срок от три години. След изтичане на тригодишния срок, договорът за управление може да бъде подновен за нов тригодишен срок.

Чл.24. (1) С договорите за управление се уреждат:

1. правата, задълженията, отговорностите на управителя;

2. размерът и начинът на плащане на възнагражденията;

3. отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;

4. основанията за прекратяване.

(2) В договора могат да се включат и други клаузи, произтичащи от приложим нормативен акт.

Чл.25. (1) В договора за управление с всеки от членовете на съвета на директорите (съответно – на надзорния и на управителния съвет), се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от ТЗ, която те дават за своето управление.

(2) Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Общински съвет Хасково за освобождаване от отговорност.

Чл.26. (1) Управителните органи в едноличното търговско дружество изготвят бизнес програма, за целия срок на договора за управление и конкретно за всяка година, която представят на Общински съвет Хасково.

(2) Общински съвет Хасково на всяко тримесечие, чрез Кмета на общината получава информация за изпълнението на бизнес програмите на дружествата. 

Чл.27. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при: 1. смърт; 2. подаване на молба за освобождаване; 3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер; 5. несъвместимост с изискванията по чл.20 и чл.23, ал.2 от Закона за публичните предприятие; 6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; 7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Освен в случаите по ал.1, договорът може да се прекрати предсрочно с решение на Общински съвет Хасково, поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма, при лоши финансови резултати на дружеството.

(3) Освен на основанията, посочени в ал.2, договорът за управление може да бъде прекратен предсрочно с решение на общински съвет и при следните предпоставки: 1. При настъпване на трайни негативни стопански последици за дружеството в резултат на действията или бездействията на управителя, както и в резултат на действия срещу интересите на общината; 2. При извършено от управителя престъпление с влязла в сила присъда; 3. При действия на управителя извън предоставените му с договора за управление правомощия; 4. При системно нарушаване на нормативните разпоредби. Чл.28. (1) Възнаграждението на изпълнителните и контролни органи на търговски дружества с общинско участие се определя с решението на Общински съвет Хасково по чл.21, ал.2 от настоящата Наредба. Възнаграждението се определя при съответно прилагане на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

(2) Възнаграждението на управителя е за сметка на средствата за работна заплата на дружеството.

(3) В зависимост от финансовите резултати на дружеството с решение на общинския съвет може да бъде увеличаван или намаляван размера на възнаграждението на управителя.

Чл.29. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи за сметка на средствата на дружеството.

Чл.30. (1) При приемане на решение за ликвидация на общинско търговско дружество договорите с избраните от Общинския съвет ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие се сключват от Кмета на общината и съдържат задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

(2) При незавършване на ликвидацията в срок договорът с ликвидатора може да бъде удължен от общинския съвет.

 

ГЛАВА ШЕСТА

Задължения на представителите на Община Хасково в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер

 

Чл.31. (1) Общински съвет Хасково определя с решение представителите на общината в органите на публичните предприятия и търговските дружества, в които Община Хасково е съдружник, респ. акционер.

(2) Общински съвет Хасково може да упълномощи кмета на общината, председателя на общинския съвет, общински съветник или трето лице да представлява общината в общото събрание на търговско дружество, в което Община Хасково е съдружник, респ. акционер.

Чл. 32. (1) Представителите на Община Хасково в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, са длъжни да защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата.

(2) В публични предприятия и търговски дружества, в които Община Хасково е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на съдружниците, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение Общински съвет Хасково при изразяване на становище по следните въпроси:

1. изменяне или допълване на дружествения договор;

2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

3. приемане на годишния отчет, разпределяне на печалбата и изплащането на дивидент;

4. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

5. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

6. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

7. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

8. решение за допълнителни парични вноски;

9. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

10. решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

11. преобразуване и прекратяване на дружеството;

12. обезпечения в полза на трети лица;

13. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

14. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Чл. 33. В публични предприятия и търговските дружества, в които Община Хасково е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на Общински съвет Хасково по следните въпроси:

1. изменение или допълване на устава на дружеството;

2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

3. преобразуване и прекратяване на дружеството;

4. одобряване на годишния финансов отчет след заверка на назначения независим одитор, разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;

5. избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

6. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

7. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

8. назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност; удължаване на определения срок на ликвидацията; определяне на възнаграждението на ликвидаторите;

9. обезпечения в полза на трети лица;

10. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

11. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

12. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

 

ГЛАВА СЕДМА

Дивидент на търговските дружества

 

Чл.34. Дивидентът за Община Хасково се изчислява от печалбата след данъчно облагане в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, учредителните актове на търговските дружества и размера на общинското участие. 

Чл.35. (1) Едноличните търговски дружества, в които Община Хасково е едноличен собственик на капитала , отчисляват дивидент за Община Хасково след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет.

(2) Общинските еднолични акционерни дружества отчисляват дивидента по ал.1, след приспадане на:

1. отчисления за фонд “Резервен” – не повече от 10 на сто от печалбата по годишния счетоводен отчет;

2. една трета част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв. 

Чл.36. Търговските дружества, в чийто капитал има общинско участие, отчисляват дивидент за съдружниците (акционерите) от печалбата след данъчно облагане, установена в годишния счетоводен отчет, по решение на общото събрание на дружеството в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството.

Чл.37 Дължимият на Община Хасково дивидент се внася по сметка, съгласно Единната бюджетна класификация, за съответната година до 30 юни на следващата година.   

Чл.38. (1) Загубата на търговските дружества се покрива, както следва:

1. от неразпределената печалба от минали години;

2. от резервите на дружеството;

3. за сметка на допълнителния капитал;

4. чрез намаляване на основния капитал на дружеството.

(2) Загубата по реда на ал.1, т.1, т.2 и т.3 се покрива с решение на управителя или съвета на директорите.

(3) Загубата по реда на ал.1, т.4 може да се покрива:

1. с решение на общото събрание на съдружниците или акционерите на търговските дружества с общинско участие;

2. с решение на Общински съвет Хасково за едноличните общински търговски дружества.

 

ГЛАВА ОСМА

Други условия и ред за упражняване правата на собственост на община Хасково върху капитала на търговското дружество

 

Чл.39. (1) Едноличните търговски дружества не могат без съгласието на Общинския съвет да сключват сделки, с които се извършва разпореждане или отстъпване право на ползване върху дълготрайни материални активи, чиято обща стойност надхвърля 5% от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година. Сделките с дълготрайни финансови активи могат да се извършват само с решение на Общинския съвет.

(2) Когато общата балансова стойност на дълготрайните активи, предмет на сделка по ал.1 за текущата година надхвърля 5% от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година се иска разрешение от Общинския съвет за всеки конкретен случай.

Чл.40. Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на едноличните търговски дружества, се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда и условията, съгласно действащата относима подзаконова нормативна база.

Чл.41. Продажбата на дълготрайни активи може да става само след оценката им от лицензирани оценители, регистрирани в КНОБ.

Чл.42. Срокът на договорите за наем, сключени от едноличните търговски дружества не може да бъде по-дълъг от десет години.

Чл.43. Началните наемни цени се определят на база оценка от лицензирани оценители, регистрирани в КНОБ.

Чл.44. Годишни инвестиции по-големи от 10% от стойността на дълготрайните материални активи на едноличното търговско дружество, могат да се извършват с решение на Общинския съвет, след мотивирано предложение.

Чл.45. При участие на общината в търговско дружество с апортна вноска в договора на дружество с ограничена отговорност или устава на акционерното дружество задължително се залага като текст, че отчуждаването на апортната вноска, когато тя включва недвижими имоти или вещни права върху тях, се извършва само със съгласието на Общинския съвет, изразено с негово решение.

Чл.46. При участие на общината в акционерно дружество, в което тя притежава над 30% от акционерния капител Общинският съвет предлага членове на Надзорния съвет или на Съвета на директорите, отговарящи по брой на процента от акционерното й участие.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ И ОДИТ

Чл.47. Органите на управление и контрол на публичните предприятия оповестяват включително и на интернет страницата на Община Хасково със съдействието на кмета на Общината, тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността по чл. 29 от Закона за публичните предприятия в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Чл. 48 (1) Публичните предприятия с общинско участие в капитала следва да разработят своя политика за оповестяване на информация, която включва:

1. списък от информация, която подлежи на публично оповестяване;

2. списък с информация, която не подлежи на разкриване като информация, съдържаща търговска тайна, лични данни др.;

3. срокове за публикуване на информацията;

4. процедури за осигуряване на качеството на информацията;

(2) Органът за управление и контрол е отговорен за изпълнението на задължението за разкриване на информация за предприятието, но специфичните задължение за разкриването на информация могат да бъдат делегирани на структурни звена и длъжностни лица на дружеството

ГЛАВА ДЕСЕТА
Регистър на публичните предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала

Чл. 49. Община Хасково води публичен електронен регистър на еднолични търговски дружества-публични предприятия и на търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник. Регистърът е достъпен чрез електронната страница на Общински съвет Хасково и на електронната страница на Община Хасково.

Чл. 50. (1) В регистъра за търговските дружества с общинско участие в капитала се вписват:

1. наименование на търговското дружество;

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му;

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество;

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество.

(2) Вписването в регистъра се извършва от определени със заповед на кмета на Община Хасково длъжностни лица.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Управителите на едноличните търговските дружества предоставят в Общината за оповестяване на интернет страницата на общината информацията по глава седма от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия община в посочените формат, съдържание и срокове.

§2. В тримесечен срок от приемането на Наредбата, Управителите на Едноличните търговски дружества, Съветът на директорите /при едностепенна система на управление/ или надзорният и управителният съвет /при двустепенна система на управление/ на Акционерните дружества, извършват инвентаризация на наличните активи и пасиви в Дружеството и изготвят доклад до Общинския съвет, който следва да съдържа следната информация, актуална към месеца, предхождащ подаването на доклада: 1. Активи: 1.1. Списък на дълготрайни активи – с бавна ликвидност, 1.2. Направените дългосрочни инвестиции – дялове, акции, облигации, инвестиционни имоти 1.3.Списък на краткотрайни активи – материални запаси, краткосрочни инвестиции и вземания, налични парични средства. 2. Пасиви: 2.1. дългосрочни пасиви – средства, привлечени за период от над една година - банкови заеми, задължения към други фирми, данъци, които са отсрочени, и др. 2.2. краткосрочни пасиви – средства, привлечени за кратък период - задължения към бюджета, задължения към банки, задължения към социалното осигуряване, задължения към персонала, задължения към доставчици на фирмата. 2.3. финансирания – получени безвъзмездно от държавния или общинския бюджет, дарения и субсидии от трети лица. 3. Списък на назначения персонал и размера на брутното трудово възнаграждение.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост.

§2. Настоящата Наредба отменя Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, приета с Решение № 154 от Протокол № 18 / 29.11.1996 г. на Общински съвет – Хасково, изм. и доп. с Решение №10 от 21.12.2007 г. на Общински съвет – Хасково.

§3. Когато учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества противоречат на настоящата наредба, същите се привеждат в съответствие с нея не по-късно от 6 месеца от влизането й в сила.

§4. В случаите по § 3 до приемане на решение на Общински съвет Хасково за изменение и допълнение на устава, съответно дружествения договор и вписване на промените в търговския регистър се прилага уставът, съответно дружествения договор и правилника за работа на управителните тела на съответното дружество.

§5. До приемане на решение на Общински съвет Хасково за избор на  управители на  съществуващите общински еднолични търговски дружества след проведен конкурс и съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане, договорите на управителите запазват своето действие. 

 

 

Наредбата е приета с Решение №261 от 29.01.2021 г. на Общински съвет – Хасково