НАРЕДБА

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

Чл.1 Настоящата наредба се изготвя на основание чл.1(2) от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в Държавен вестник бр.110/2007г.

Чл.2 (1) Размера на местните данъци се определя на основа на тази наредба по реда и в границите на Закона за местните данъци и такси.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Не се допускат изменения в приетият от Общински съвет размер и начин на определяне местните данъци в течение на годината.

Чл.3 Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

 

 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

 

Чл.4 Размерът на данък недвижими имоти е 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

 

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

 

Чл.5 (1) /изм. с Решение №224 от 27.11.2020 г. Влиза в сила от 01.01.2021 г./ Когато наследственото имущество на един наследник или заветник е на стойност до 250 000 лева, данък наследство не се дължи. 

 

(2) Размерът на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или заветник извън хипотезата на ал.1 е, както следва:

1.За братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

2. За лица извън посочените в т.1 – 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

/изм. с Решение №279 от 28.10.2016 г.

 

 

 

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО

ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

 

Чл.6(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44(2) от ЗМДТ, данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

а) 0,8 на сто, при дарение между братя, сестри и техните деца. /изм. с Решение №239 от 19.12.2008 г./

 

б) 6,6 на сто при дарение между лица извън посочените в буква“а”.

изм. с Решение №239 от 19.12.2008 г./

 

(2) При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 2,6 на сто върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

/изм. с Решение №239 от 19.12.2008 г./

 

 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

Чл.7.(1) /изм. с Решение №157 от 28.08.2020 г., влиза в сила от 01.01.2021 г./ Годишният данък върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС=ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително –1,80 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW;

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила както следва:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

 

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2.Екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

Коефициент

Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „EEV”

0,40

 

 

(2) /изм. с Решение №157 от 28.08.20 20 г. Влиза в сила от 01.01.2021 г./ Данък за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:

1.Товарно ремарке – 10 лв.

2.Къмпинг ремарке – 20 лв.

 

(3) изм. с Решение №34 от 29.12.2015 г./ Данък за мотопеди – 20 лв.

и мотоциклети:

До 125 куб.см. включително – 25 лв.

Над 125 куб.см. до 250 куб.см. – 35 лв.

Над 250 куб.см. до 350 куб.см. – 55 лв.

Над 350 куб.см. до 490 куб.см. – 80 лв.

Над 490 куб.см. до 750 куб.см. – 135 лв.

Над 750 куб.см. – 180 лв.

 

(4) Данък за триколка на база общо в размер, както следва:

До 400 кг. включително – 5 лв.

Над 400 кг. – 10 лв.

 

(5) Данък за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер както следва:

1.До 22 места включително местото на водача – 100 лв.

2.Над 22 места включително местото на водача – 200 лв.

 

 

(6) /изм. с Решение №825 от 25.01.2019 г./ Товарен автомобил  с техническа допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона, за всеки започнати 750 кг.  товароносимост – 15 лева.

 

 

(7) Данък за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на
седловия влекач/
влекача за
ремарке

Допустима максимална маса на
състава от превозни средства,
посочена в свидетелството за
регистрация на влекача

Данък (в лв)

 

равна или
повече от

по - малка от

Задвижваща ос/оси
с пневматично или
с окачване, прието
за еквивалентно на
пневматичното

Други системи
за окачване на
задвижващата
ос/оси

А) с две оси

-

18

8

28

 

18

20

28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

400

450

 

29

31

399

655

 

31

33

655

909

 

33

38

909

1381

 

38

-

1007

1369

Б) 3 и повече оси

36

38

640

888

 

38

40

888

1228

 

40

-

1228

1817

 

 

(8) изм. с Решение №157 от 28.08.2020 г. Влиза в сила от 01.01.2021 г./ Данък за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и др.), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите – в размер на 150 лв.

 

9) /изм. с Решение №157 от 28.08.2020 г. Влиза в сила от 01.01.2021 г./  Данък за автокранове с товароподемност над 40 тона  -  в размер на 300 лв.

 

(10) Трактори:

а) от 11 до 18kw включително – 10 лв.

б) от 18 до 37kw включително – 21 лв.

в) трактори над 37kw – 30 лв.

 

 (11) Други самоходни машини – 50 лв.

 

(12) Данък за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12т в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на
МПС

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

 

равна или
повече от

по - малка от

Задвижваща ос/оси
с пневматично или
с окачване, прието
за еквивалентно на
пневматичното

Други системи
за окачване на
задвижващата
ос/оси

А) с две оси

12

13

30

61

 

13

14

61

168

 

14

15

168

237

 

15

 -

237

536

Б) с три оси

15

17

61

106

 

17

19

106

217

 

19

21

217

282

 

21

23

282

434

 

23

 -

434

675

 

 

 

 

 

В) с четири оси

23

25

282

286

 

25

27

286

446

 

27

29

446

708

 

29

 -

708

1050

 

 

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Чл.8 Годишният размер на патентния данък по видове дейност е:

 

 

Хасково
лв

Села
лв

1. Средства за подслон и места за настаняване с
не повече от 20 стаи.
Данъка се определя за стая.

220

30

2.Заведения за хранене и развлечения.
Данъка се определя на място за консумация
/включително открити площи/ или за обект.

 

 

а/ ресторанти

 

 

          1 - 2 звезди

20

3

               3 звезди

40

10

б/ заведения за бързо обслужване

 

 

          1 - 2 звезди

10

2

               3 звезди

20

5

в/ питейни заведения

 

 

          1 - 2 звезди

10

2

               3 звезди

20

5

г/ кафе - сладкарници

 

 

          1 - 2 звезди

10

2

               3 звезди

35

6

д/ барове

 

 

       дневни

 

 

               2 звезди

35

6

               3 звезди

70

20

       нощни

 

 

               2 звезди

50

25

               3 звезди

80

30

е/ бюфети, каравани, павилиони -
за обект

400

100

3. Търговия на дребно до 100кв.м. нетна
търговска площ - данък за 1кв.м.

20

3

4. Платени паркинги - данък за място
за паркиране

80

6

5. Дърводелски услуги - за обект

400

60

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и
плетачни услуги - за обект

500

50

7. Търговия, изработка и услуги за изделия
от благородни метали - за обект

2000

600

8. Обущарски и шапкарски услуги - за обект

90

50

9. Металообработващи услуги - за обект

600

150

10. Бръснарски, фризьорски и ветеринарно -
фризьорски услуги - за работно място

450

70

11. Машинописни и/или копирни услуги -
данъкът се определя на брой устройство

500

200

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки -
данъкът се определя за работно място

700

500

13. Маникюр, педикюр -
данъкът се определя за работно място

370

220

14. Часовникарски услуги - за обект

220

80

15. Тапицерски услуги - за обект

400

190

16. Автомивки; ремонт, регулиране и
балансиране на гуми - за обект

800

240

17. Авторемонтни, автотенекеджийски,
автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонт на МПС - за обект

1200

320

18. Ремонт на електро- и водопроводни
инсталации - за обект

300

120

19. Стъкларски услуги - за обект

350

120

20. Поддържане и ремонт на битова техника,
уреди, аудио - визуални уреди, климатици,
ремонт на музикални инструменти - за обект

550

60

21. отменен с Решение №224 от 27.11.2020 г.

Отдаване на видеокасети под наем - за обект

2000

350

22. Компаньонки и компаньони - за лице

5200

3000

23. Масажистки и масажисти - за лице

1300

500

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти -
за лице

4550

2000

25. Фотографски услуги - за обект

700

220

26. Посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - за обект

2000

200

27. Санитарни възли, наети под аренда - за обект

340

170

28. Ключарски услуги, ремонт на брави,
поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт
на шевни машини - за обект

100

60

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на
запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни
услуги - за обект

85

50

30. Заложни къщи

20 000

4 000

31. Продажба на вестници, списания, българска
и преводна литература - за обект

150

40

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга
електронна офис техника /копирни апарати, факс
апарати, принтери и др./ - за обект

1000

340

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер:

 

 

     а/ развлекателни игрални автомати и други
игри, функциониращи с монета или жетон

190

100

     б/ минифутбол, тенис на маса, хвърляне на
стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол,
бридж, табла

25

10

     в/ зали за боулинг и кегелбан - за игрален
коридор, и билярд - за маса

120

50

34. Фитнес центрове и спортни зали:

 

 

            за кв.м.

4

2

            за фитнес уред

740

300

35.Химическо чистене, пране и гладене - за обект

400

140

36. Мелничарски услуги

 

 

     а/ мелници за брашно - от 18 до 36 лв. на
линеен сантиметър от дължината на млевната
линия

22

22

     б/ мелници за фураж стационарни

700

700

37. Услуги с атрактивен характер

 

 

     а/ корабчета - на брой

800

800

     б/ лодки - на брой

500

500

     в/ джетове - на брой

1000

1000

     г/ влакчета - на място

40

40

     д/ файтони - на място

80

80

     е/ водни колела, водни ски, водни планери -
на брой

160

160

     ж/ въртележки, виенски колела, блъскащи се
колички, велосипеди и рикши - на брой

160

160

     з/ детски колички и моторчета - на брой

160

160

     и/ стрелбища - на брой

340

340

38. Обучение на водачи на МПС - данъкът се
определя за брой моторно превозно средство:

 

 

     а/ мотопеди, мотоциклети

440

440

     б/ други МПС

920

920

39. Услуга "Пътна помощ" на пътни превозни
средства - за брой МПС

2400

2400

40. Услуги със земеделска и горска техника -
данъкът се определя за брой техника:

 

 

     а/ комбайн

400

400

     б/ трактори, тракторни ремаркета, самоходни
шасита и други самоходни и самодвижещи се
машини

140

140

     в/ прикачни, навесни и стационарни машини

15

15

 

         Чл.9 /доп. с Решение №278 от 28.10.2016 г. и влиза в сила от 01.01.2017 г./ Годишен размер на данък върху таксиметров превоз на пътници – 360.00 лв.

 

        Чл.10 (1) Данъкът се заплаща от ползвателя на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

         (2) Данъкът се определя на ден на човек, както следва:

         - за категория  1 звезда - 0.60 лв.;

         - за категория  2 звезди - 0.80лв.;

         -  за категория 3, 4 и 5  звезди- 1.00лв.

         (3) Данъкът се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата „нощувка“ в средствата за подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата.

         (4) Събраният данък  се внася в бюджета на общината до 15-то число на месеца, следващ месеца през който е събрана. (доп. с Решение №594 от 26.01.2018 г.) (Текстът на чл.10 е ОТМЕНЕН с Решение №464 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)

 

 

Чл.10. /изм. с Решение №224 от 27.11.2020 г. Влиза в сила от 01.01.2021 г./  Размерът на туристическия данък в община Хасково за всяка нощувка е:

1.За места за настаняване в гр. Хасково и останалите населени места в общината с категория 4 и 5 звезди – 1,00  лв.

2.За места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Хасково и останалите населени места в общината с категория 3 звезди – 0,80 лв.

3.За места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) с категория 1 и 2 звезди:

а) в гр. Хасково – 0,60 лв.

б) в останалите населени места на общината – 0,50 лв.

4.За места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3 звезди:

а) в гр. Хасково – 0,50 лв.

б) в останалите населени места в общината – 0,40 лв.

5.Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги) в гр. Хасково и останалите населени места в общината на общината с категория 1 и 2 звезди – 0,35 лв.

6. Места за настаняване клас В (стаи за гости и апартаменти за гости)

а) в гр. Хасково - 0,35 лв.

б) в останалите населени места в общината - 0,30 лв.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 Ако през текущата година няма промяна на данък  при придобиване на имущества и данък върху наследствата, то същите се определят въз основа на процента от предходната година.

§ 2 (1) Данъкът върху недвижимите имоти и данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината , за която е дължим.

(2) Предплатилите данъка за цялата година до 30 април, ползват отстъпка в размер на 5/пет/ на сто от дължимия данък.

§ 3 (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават  данъчна декларация по образец, в която декларират  до 31 януари  на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди  започването на дейността.

(2) Дължимият данък се заплаща на четири равни вноски,както следва:

                    * за първото тримесечие – до 31 януари;

                    *  за второто тримесечие – до 30 април;

                    *  за трето тримесечие – до 31 юли;

                    *  за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

(3)  Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5/пет/ на сто.

/изм. с Решение №178 от 24.06.2016 г./

 

§4 (1) Длъжностното лице от отдел “Обслужване” към дирекция “Общински приходи”, което приема декларацията по чл.54 от ЗМДТ, прави справка за застрахователната стойност, по която е извършена продажбата на МПС. Справката се извършва, като се сравни представеното удостоверение за застрахователна стойност с международните каталози и ценници, които определят застрахователната стойност на съответната марка, модел, обем на двигателя и др. за съответната година на производство.

(2) При констатиране на съществени различия, длъжностното лице изисква в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на даденото МПС от друг застраховател. В случай, че с новото удостоверение се установи съществена разлика, деклариращият е длъжен да довнесе дължимия данък придобиване на МПС изчислен върху удостоверената по-висока застрахователна стойност.

(3) В случаите по ал.2, служителят, установил различието в издадените удостоверения, е длъжен да уведоми Комисията за финансов надзор.

(доп. с Решение №175 от 18.07.2008 г.)

 

 

Наредбата е приета с Решение № 30 от 25.01.2008 г., доп. с Решение №175 от 18.07.2008 г.,  изм. с Решение №239 на 19.12.2008 г.,  Решение №34 от 29.12.2015 г., Решение №178 от 24.06.2016 г., Решение №278 от 28.10.2016 г.,  Решение №279 от 28.10.2016 г. ,  Решение №825 от 25.01.2019 г.,  Решение №157 от 28.08.2020 г.  и Решение №224 от 27.11.2020 г. на Общински съвет - Хасково.