Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциация по ВиК - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Насков Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Съгласуване на позиция и мандат на п...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г. и Програма за управление на отпадъците за 2021-2028 г.

ДО ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО:  ПРИЕМА...