ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

от  ДИНКО ТЕНЕВ Зам. Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465  по КК на гр.Хасково,ж.р.“Кенана“/

 

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

   

С Решение №446/08.10.2021г.  Общински съвет –Хасково  дава  съгласие да  се  придадат 23,00 кв.м. площ от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 към Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по КК на гр.Хасково.

   

Сключен е предварителен договор с рег.№ ОС-1026/23.11.2021г. между Община Хасково и ,,Ликор 1“ ЕООД с управител Кирил Кирилов за прехвърляне собствеността на частта от 23,00 кв.м. и е заплатена  цената от 558,33 лева без ДДС, с вносна бележка от 24.11.2021г. След обединението  Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по КК на гр.Хасково става с нова  площ 1075,00 кв.м. и е съсобствен между Община Хасково и ,,Ликор 1“ ЕООД с управител Кирил Кирилов. Съгласно АЧОС №12387/25.03.2022г.  Община Хасково е собственик на  23/1075  идеални части  от имота.

               

За сключване на окончателен договор е необходимо Община Хасково да ликвидира съсобствеността, чрез продажба на 23/1075  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по КК на гр.Хасково, целият с площ 1075,00 кв.м на ,,Ликор 1“ ЕООД с управител Кирил Кирилов. Пазарната оценка на общинската част е 555,00 лева без ДДС.         

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

                    

1. 23/1075   идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана““, целият с площ 1075,00 кв.м. се продават на ,,Ликор 1“ ЕООД с управител Кирил Кирилов със седалище и адрес на управление с. Българска поляна, общ. Тополовград, обл. Хасково,  за сумата от 555,00 лева без ДДС.

 

             

             

ДИНКО ТЕНЕВ

Зам. Кмет на Община Хасково

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/